Ikang Singgang

‘Ikang Singgang’ is a Terengganu food. Ikang singgang is a fish soup.

The colour of ikang singgang soup is yellow.

Ikang singgang tastes so tasty.

I eat ikang singgang with rice and porridge.

When I eat Ikang Singgang I say mmmm.

I like to eat ikang singgang at home.

I know that is ikang singgang because my mother taught me that is ikang singgang.

My mother cooks tasty ikang singgang.

Do you like Ikang singgang?

My mother's tasty Ikang Singgang
%d bloggers like this: