ڤرينته ‘توتل لوکداءون’ برمولا 1 جون

ڤنوتوڤن ڤنوه سيکتور سوسيال دان ايکونومي اتاو ‘توتل لوکداءين’ فاس ڤرتام اکن دلقساناکن دسلوروه نݢارا سلاما دوا ميڠݢو برمولا 1 جون اين.

ڤجابت ڤردان منتري دالم ساتو کڽاتاءن ممعلومکن⹁ کڤوتوسن ايت دبوات دالم سيدڠ خاص مجليس کسلامتن نݢارا (م.ک.ن.) مڠناءي ڤڠاوروسن کوۏيد-19 يڠ دڤڠروسيکن ڤردان منتري⹁ تن سري محي الدين ياسين ڤتڠ تادي.

منوروت کڽاتاءن ايت⹁ سڤنجڠ تيمڤوه برکناءن⹁ سموا سيکتور تيدق دبنرکن براوڤراسي کچوالي سيکتور ايکونومي دان ڤرخدمتن ڤرلو يڠ اکن دسنارايکن اوليه م.ک.ن.

“کڤوتوسن اين دبوات سلڤس مڠامبيل کيرا سيتواسي ترکيني ڤنولرن کوۏيد-19 دمليسيا دڠن جومله کيس هارين ملبيهي 8,000 کيس دان کيس اکتيف ملبيهي 70,000 کيس. ستاکت هاري اين⹁ سراماي 2,552 اورڠ منيڠݢل دنيا عقيبت وابق اين دان جومله کماتين سماکين منيڠکت.

“کووجودن ۏاريان٢ بهارو يڠ لبيه ݢانس دڠن قدر کبوليهجڠکيتن تيڠݢي دان ڤانتس توروت ممڤڠاروهي کڤوتوسن هاري اين⹁” جلس کڽاتاءن ترسبوت.

منوروت کڽاتاءن ترسبوت⹁ دڠن ڤنيڠکتن کيس٢ هارين يڠ منونجوقکن ترين‌د کناءيقن سچارا لبيه مندادق سجق متاخير اين⹁ کاڤاسيتي هوسڤيتل دسلوروه نݢارا اونتوق مراوت ڤساکيت کوۏيد-19 جوݢ سماکين ترحد.

کاتاڽ⹁ جک ڤنوتوڤن ڤنيه ايت برجاي مڠورڠکن کيس٢ هارين کوۏيد-19⹁ کراجاءن اکن ملقساناکن ‘لوکداءون’ فاس کدوا ياءيت دڠن ممبنرکن ڤمبوکاءن ببراڤ سيکتور ايکونومي يڠ تيدق مليبتکن ڤرهيمڤونن بسر سرتا بوليه مماتوهي ڤنجارقن فيزيکل.

“لوکداءون فاس کدوا اين اکن دلقساناکن اونتوق تيمڤوه امڤت ميڠݢي سلڤس فاس ڤرتام براخير. ستله براخيرڽ لوکداءون فاس کدوا⹁ لڠکه ستروسڽ ايله مماسوکي فاس کتيݢ⹁ ياءيت ملقساناکن ڤرينته کاولن ڤرݢرقن (ڤ.ک.ڤ.) سڤرتي يڠ برقوات کواس ڤد ماس اين يڠ مان اکتيۏيتي سوسيال تيدق دبنرکن دان همڤير سموا سيکتور ايکونومي دبنرکن براوڤراسي ترتعلوق کڤد ايس.او.ڤي يڠ کتت سرتا کحاضيرن سچارا فيزيکل دتمڤت کرجا يڠ دحدکن⹁” کاتاڽ.

تمبه کڽاتاءن ايت⹁ کڤوتوسن اونتوق براليه دري ساتو فاس کفاس يڠ برايکوتڽ باݢايماناڤون ترتعلوق کڤد ڤنيلاين ريسيکو اوليه کمنترين کصيحتن.

“ڤنيلاين دبوات برداسرکن ڤرکمبڠن کيس٢ هارين سماس دان کاڤاسيتي هوسڤيتل دسلوروه نݢارا اونتوق مراوت ڤساکيت کوۏيد-19. کراجاءن اکن ممستيکن سيستم کصيحتن عوم دنݢارا کيت تيدق اکن رونتوه دان ڤلباݢاي سوکوڠن دان بنتوان اکن دبريکن کڤد کمنترين کصيحتن اونتوق منيڠکتکن کاڤاسيتي هوسڤيتل دسلوروه نݢارا.

“کراجاءن جوݢ اکن منيڠکتکن جومله ڤمبرين ۏکسين دالم تيمڤوه ببراڤ ميڠݢو اکن داتڠ دالم اوسها اونتوق مڠحاصيلکن ايمونيتي کلومڤوق دنݢارا اين. سوسولن کڤوتوسن کراجاءن اونتوق ملقساناکن ڤنوتوڤن ڤنوه سيکتور ايکونومي دان سوسيال⹁ کمنترين کواڠن اکن ممڤرينچيکن ڤاکيج بنتوان کڤد رعيت دان سيکتور ايکونومي يڠ ترکسن⹁” کاتاڽ.

%d bloggers like this: