رسمي – ڤ.ر.ک. سليم: باريسن ناسينل منڠ بسر⹁ ماجوريتي 11 ريبو

Baca versi Rumi di sini.

چالون باريسن ناسيونل⹁ محمد زيدي بن عزيز تله دعمومکن سباݢاي ڤمنڠ ڤيليهن راي کچيل سليم سبنتر تادي⹁ دڠن ماجوريتي يڠ ساڠت بسر ياءيت. 10,945 اوندي.

چالون بيباس ﴿ڤوکوق﴾ امير خوسايري بن محمد تنوسي هاڽ داڤت مراءيه سباڽق 2,115 اوندي⹁ مانکالا چالون بيباس ﴿بوکو﴾ ڤروفيسور سانتاراسکارن انق للاکي سوبرامانيام منداڤت 276 اوندي.

اونتوق ريکود⹁ ڤد تاهون 2018 ﴿ڤ.ر.ع. 14﴾⹁ الله يرحم داتوق محمد خوسايري عبد الطاليب ممنڠي کروسي دون سليم دڠن ماجوريتي 2,183 اوندي⹁ دان باريسن ناسيونل تيدق ڤرنه منڠ کروسي ترسبوت دڠن ماجوريتي لبيه 5,000 اوندي⹁ دان يڠ ترباڽق اداله ڤد تاهون 2004 دڠن ماجوريتي 4,875 اوندي.

ڤ.ر.ک. دون سليم دأداکن سوسولن کماتين ڤڽاندڠڽ⹁ داتوق محمد خوسايري عبد الطاليب⹁ ڤد 15 جولاي لڤس ستله منجادي واکيل رعيت دکاوسن ايت سجق 2004.

سليم اداله انتارا دون دالم ڤرليمن تانجوڠ ماليم سلاءين بيهرڠ دان سوڠکاي.

ڤ.ر.ک. سليم: انتارا اءورا محضير دان نجيب

Baca versi Rumi di sini.

برجايکه ايسو داتوق سري نجيب رزاق يڠ دماءينکن تون دوکتور محضير منجاتوهکن چالون باريسن ناسيونل ڤد ڤ.ر.ک. سليم؟

ڤيليهن راي کچيل سليم مروڤاکن انتارا ڤ.ر.ک. يڠ مناريق ڤرهاتين⹁ خصوصڽ باݢي ڤمرهاتي ڤوليتيک تانه اءير دالم منيلاي ڤڠاروه ڤوليتيک تون دوکتور محضير ڤد کتيک اين.

اين اداله ڤ.ر.ک. ڤرتام سجق تون دوکتور محضير مڠعمومکن ڤنوبوهن ڤرتي باهروڽ⹁ ڤرتي ڤجواڠ تانه اءير دان چالون بيباس ﴿ڤوکوق﴾⹁ امير خوسايري محمد تنوسي مروڤاکن ڤروکسي ڤرتي تون محضير.

سيلا باچ: اناليسيس: ممڤوکه تون مراءيه اوندي بوکن ملايو؟

تون دوکتور محضير سنديري تله تورون برکيمڤين دسليم اونتوق ممستيکن کمنڠن چالون ڤيليهنڽ.

ڤميمڤين٢ ڤاکتن هارڤن توروت برکيمڤين اونتوق چالون تون محضير⁏ مناندکن سوکوڠن مريک ترهادڤ ڤرتي باهرو تون.

سليم مروڤاکن کاوسن کوبو کوات باريسن ناسيونل⹁ دمان ﷲ يرحم داتوق محمد خوسايري تله برجاي ممڤرتاهنکن کروسي اين دڠن سليس والاوڤون ڤد ڤ.ر.ع. 14 ياءيت ڤ.ر.ع. ڤاليڠ ݢتير بوات باريسن ناسيونل.

مليهت کڤد ستاتيستيک يڠ لڤس⹁ ڤرتي ڤيمڤينن تون دوکتور محضير ڤد کتيک ايت تله ݢاݢل ممڤرتاهنکن کروسي يڠ مريک مناڠي سماس ڤ.ر.ع. 14 دان کاله کڤد باريسن ناسيونل دالم ڤ.ر.ک. سمڽيه دان ڤاليڠ تروق ڤد ڤ.ر.ک. تنجوڠ ڤيءاي.

ڤرسوءالنڽ⹁ ممڤوکه چالون ڤروکسي ڤرتي تون محضير مرمڤس کروسي سليم درڤد چالون باريسن ناسيونل؟

ساي کيرا کڤوتوسن ڤ.ر.ک. اين اکن منجادي ساتو کايو ايکور ککواتن ڤڠاروه تون دوکتور محضير دان ڤرتي باهروڽ سرت ڤاکتن هارڤن يڠ تله برکيمڤين مننتڠ باريسن ناسيونل.

ماءينن ايسو تنتڠ داتوق سري نجيب رزاق اوليه تون دوکتور محضير دان کيمڽ سماس برکيمڤين منجاديکن ڤ.ر.ک. اين سأکن-اکن ݢلاڠݢڠ ڤرتمڤورن تون دوکتور محضير مننتڠ داتوق سري نجيب رزاق.

ڤ.ر.ک. سليم: باريسن ناسيونل بردڤان دوا چالون بيباس

Baca versi Rumi di sini.

سوروهنجاي ڤيليهن راي تله مڠعمومکن باهوا تيݢ چالين اکن برتنديڠ سماس ڤيليهن راي کچيل ديوان اوندڠن نݢري ﴿دون﴾ سليم يڠ بکل برلڠسوڠ ڤد سبتو⹁ 29 اوݢوس اين.

چالون٢ ترسبوت ايله امير خسايري بن محمد تنوسي ﴿بيباس⹁ ڤوکوق﴾⹁ محمد زيدي بن عزيز ﴿باريسن ناسيونل﴾ دان سانثاراسکارن انق للاکي سوبرامانيام ﴿بيباس⹁ بوکو﴾.

ڤڠعمومن دبوات ڤڠوروس ڤ.ر.ک. دون سليم⹁ شامس الرضوان ادريس ڤد ڤوکول 10.35 ڤاݢي⹁ دان مڠصحکن باهوا سوروهن جاي ڤيليهن راي تله منريما سموا کرتس ڤنچالونن اوليه کتيݢ-تيݢ چالون ڤد ڤاݢي اين.

“ساي تله مڽيمق کرتس٢ ڤناماءن ايت دان ستله سلساي دسيمق⹁ ساي برڤواس هاتي دان مموتوسکن تياد چالون يڠ دتولق ڤنچالونن⹁” کاتڽ کتيک مجليس ڤناماءن چالون.

ڤ.ر.ک. دون سليم دأدکن سوسولن کماتين ڤڽندڠڽ⹁ داتوق محمد خوسايري عبد الطاليب⹁ ڤد 15 جولاي لڤس⹁ ستله منجادي واکيل رعيت دکاوسن ايت سجق 2004.

ڤد تاهون 2008⹁ ﷲ يرحم ممنڠي کروسي دون سليم ڤد ڤيليهن راي عموم ک-14 ﴿ڤ.ر.ع. 14﴾ سلڤس منيواسکن چالون ڤرتي کعاديلن رعيت دان ڤرتي اسلام سمليسيا دڠن ماجوريتي 2,183 اودي.

سليم اداله انتارا دون دالم ڤرليمن تنجوڠ ماليم سلاءين بيهرڠ دان سوڠکاي.

سراماي 23,094 ڤڠوندي لاياق منونايکن تڠݢوڠجاوب ماسيڠ٢ دالم ڤ.ر.ک. ايت ممبابيتکن 22,815 ڤڠوندي بياسا⹁ 227 ڤڠوندي اوال دان دوا ڤڠوندي تيدق حدير لوار نݢارا.

سوروهن جاي ڤيليهن راي منتڤکن ڤ.ر.ک. دون سليم دأدکن ڤد 29 اوݢوس اين دان ڤڠوندين اوال ڤد 25 اوݢوس اين.

ڤ.ر.ک. سليم 29 اوݢوس⹁ ڤناماءن چالون 15 اوݢوس

Baca versi Rumi di sini.

ڤيليهن راي کچيل ﴿ڤ.ر.ک.﴾ ديوان اونداڠن نݢري سليم⹁ ڤيرق اکن دأداکن ڤد 29 اوݢوس اين مانکالا ڤناماءن چالون ڤولا ڤد 15 اوݢوس اين.

تيمبلن ڤڠروسي سوروهنجاي ڤيليهن راي⹁ دوکتور فلسفه عزمي شروم برکات⹁ تريخ باݢي ڤڠوندي اول اداله ڤد 25 اوݢوس اين.

“کوس کسلوروهن باݢي ڤ.ر.ک. ديوان اوندڠن نݢري سليم دأڠݢرکن 4.6 جوت ريڠݢيت⹁” کاتڽ سلڤس ممڤڠروسيکن مشوارت خس باݢي ڤ.ر.ک. ديوان اوندڠن نݢري سليم دأيبو ڤجابت س.ڤ.ر. هاري اين.

ڤ.ر.ک. ديوان اوندڠن نݢري سليم دأداکن بريکوتن کمتين ڤڽندڠڽ⹁ داتوق خوسايري عبد الطالب ڤد 15 جولاي لالو دهوسڤيتل بنتوڠ سلڤس مڠادو کسوکرن برنفس.

خوسايري يڠ برتنديڠ دباوه تيکيت باريسن ناسيونل ﴿ب.ن.﴾ ممنڠي کروسي ايت ڤد ڤيليهن راي عموم ک-14 سلڤس منيوسکن چالون ڤارتي ڤريبومي برساتو مليسيا ﴿ڤ.ڤ.ب.م.﴾ دان ڤارتي اسلام مليسيا ﴿ڤاس﴾ دڠن ماجوريتي 2٫183 اوندي.

عزمي برکات⹁ ديوان سري تنجوڠ⹁ مجليس داءيره تنجوڠ ماليم⹁ ڤيرق دݢونکن سباݢاي ڤوست ڤناماءن چالون دان ڤنجوملهن رسمي اوندي.

منوروتڽ⹁ ڤݢاواي داءيره معلم⹁ شامس الرضوان ادريس دلنتيق سباݢاي ڤݢاواي ڤڠوروس ڤ.ر.ک. برکناءن دان دبنتو امڤت ڤنولوڠ ڤݢاواي ڤڠوروس.

“س.ڤ.ر. برستوجو منوبوهکن دوا ڤاسوکن ڤڠوات کواس اونتوق ممانتاو سموا اکتيۏيتي سڤانجڠ تيمڤوه رسمي برکيمڤين.”

تمبهڽ⹁ دفتر ڤميليه ايندوق 2019 دان دفتر ڤميليه تمبهن ST1/2020 يڠ دکمس کيني سهيڠݢ 16 جولاي 2020 دݢونکن اونتوق ڤ.ر.ک. ايت.

کاتڽ⹁ سراماي 689 ڤتوݢس دلنتيق مڠنداليکن ڤروسيس ڤ.ر.ک. ديوان اوندڠن نݢري سليم مانکالا سباڽق 13 ڤوست مڠوندي دڠن 55 سالورن دݢونکن.

“دفتر ترسبوت مڠندوڠي 23٫094 ڤڠوندي ترديري درڤد 22٫815 ڤڠوندي بياس⹁ 227 ڤڠوندي اول ڤوليس دان دوا ڤڠوندي تيدق حدير ﴿ڤ.ت.ح.﴾ لوار نݢارا⹁” کاتڽ.

%d bloggers like this: