ڤ.ر.ک. سليم 29 اوݢوس⹁ ڤناماءن چالون 15 اوݢوس

Baca versi Rumi di sini.

ڤيليهن راي کچيل ﴿ڤ.ر.ک.﴾ ديوان اونداڠن نݢري سليم⹁ ڤيرق اکن دأداکن ڤد 29 اوݢوس اين مانکالا ڤناماءن چالون ڤولا ڤد 15 اوݢوس اين.

تيمبلن ڤڠروسي سوروهنجاي ڤيليهن راي⹁ دوکتور فلسفه عزمي شروم برکات⹁ تريخ باݢي ڤڠوندي اول اداله ڤد 25 اوݢوس اين.

“کوس کسلوروهن باݢي ڤ.ر.ک. ديوان اوندڠن نݢري سليم دأڠݢرکن 4.6 جوت ريڠݢيت⹁” کاتڽ سلڤس ممڤڠروسيکن مشوارت خس باݢي ڤ.ر.ک. ديوان اوندڠن نݢري سليم دأيبو ڤجابت س.ڤ.ر. هاري اين.

ڤ.ر.ک. ديوان اوندڠن نݢري سليم دأداکن بريکوتن کمتين ڤڽندڠڽ⹁ داتوق خوسايري عبد الطالب ڤد 15 جولاي لالو دهوسڤيتل بنتوڠ سلڤس مڠادو کسوکرن برنفس.

خوسايري يڠ برتنديڠ دباوه تيکيت باريسن ناسيونل ﴿ب.ن.﴾ ممنڠي کروسي ايت ڤد ڤيليهن راي عموم ک-14 سلڤس منيوسکن چالون ڤارتي ڤريبومي برساتو مليسيا ﴿ڤ.ڤ.ب.م.﴾ دان ڤارتي اسلام مليسيا ﴿ڤاس﴾ دڠن ماجوريتي 2٫183 اوندي.

عزمي برکات⹁ ديوان سري تنجوڠ⹁ مجليس داءيره تنجوڠ ماليم⹁ ڤيرق دݢونکن سباݢاي ڤوست ڤناماءن چالون دان ڤنجوملهن رسمي اوندي.

منوروتڽ⹁ ڤݢاواي داءيره معلم⹁ شامس الرضوان ادريس دلنتيق سباݢاي ڤݢاواي ڤڠوروس ڤ.ر.ک. برکناءن دان دبنتو امڤت ڤنولوڠ ڤݢاواي ڤڠوروس.

“س.ڤ.ر. برستوجو منوبوهکن دوا ڤاسوکن ڤڠوات کواس اونتوق ممانتاو سموا اکتيۏيتي سڤانجڠ تيمڤوه رسمي برکيمڤين.”

تمبهڽ⹁ دفتر ڤميليه ايندوق 2019 دان دفتر ڤميليه تمبهن ST1/2020 يڠ دکمس کيني سهيڠݢ 16 جولاي 2020 دݢونکن اونتوق ڤ.ر.ک. ايت.

کاتڽ⹁ سراماي 689 ڤتوݢس دلنتيق مڠنداليکن ڤروسيس ڤ.ر.ک. ديوان اوندڠن نݢري سليم مانکالا سباڽق 13 ڤوست مڠوندي دڠن 55 سالورن دݢونکن.

“دفتر ترسبوت مڠندوڠي 23٫094 ڤڠوندي ترديري درڤد 22٫815 ڤڠوندي بياس⹁ 227 ڤڠوندي اول ڤوليس دان دوا ڤڠوندي تيدق حدير ﴿ڤ.ت.ح.﴾ لوار نݢارا⹁” کاتڽ.

راسمي – ڤ.ر.ک. چيني: محمد شريم منڠ برݢاي⹁ ماجوريتي 83% اوندي

Baca versi Rumi di sini.

سورهنجاي ڤيليهن راي مليسيا تله مڠعمومکن چالون ڤارتي باريسن ناسيونل⹁ محمد شريم محمد زاين سباݢاي اهلي ديون اونداڠن نݢري کاوسن چيني⹁ ڤهڠ سبنتر تدي⹁ برايکوتن ڤيليهن راي کچيل يڠ داداکن باݢي کاوسن ترسبوت.

محمد شريم تله ممڤروليهي ماجوريتي سباڽق 83% دڠن مرايه سباڽق 13٬872 اوندي. کدوا٢ چالون يڠ لاين⹁ تڠکو زاين الهشام بن تڠکو حسين⹁ دان محمد شکري بن محمد راملي ماسيڠ٢ تله منداڤت 1٬222 دان137٬ اوندي.

ڤيليهن راي کچيل اين مروڤاکن ڤيليهن راي کچيل ڤرتام سجاق کريسيس ڤوليتيک 2020⹁ يڠ مڽکسيکن ڤرتوکرن کراجاءن درڤد کراجاءن ڤاکتن هارڤن کڤد کراجاءن ڤريکاتن ناسيونل.

اين جوݢ مروڤاکن ڤيليهن راي کچيل ڤرتام سجاق ڤنولارن ڤندميک کوۏيد-19⹁ دان سݢالا توݢاسن ڤيليهن راي کچيل اين تله دجالنکن مڠايکوت ايس او ڤي ﴾SOP﴿ ڤرينته کاوالن ڤرݢراقن ڤموليهن.

کروسي ديوان اوندڠن نݢري چيني کوسوڠ سوسولن کماتين ڤڽانداڠڽ⹁ ابو بکر هارون⹁ 60⹁ دهوسڤيتل کوالا لومڤور عقيبة سراڠن جنتوڠ ڤد 6 مي لڤس.

ڤد ڤيليهن راي عموم ک-14⹁ ابو بکر يڠ ممڤروليه 10٬027 اوندي⹁ منڠ دڠن ماجوريتي 4٬622 اوندي منوسکن چالون ڤاس⹁ محمد فاضل نور عبدالکريم يڠ ممڤروليه 5٬405 اوندي⹁ دان چالون ڤرتي کعاديلن رعيت محمد غزالي اثنين يڠ منداڤت 1٬065 اوندي.

%d bloggers like this: