ڤميمڤين چوکوڤله بريتوريک

[ baca versi rumi di sini ]

کيت مڠهارڤکن ڤرلقساناءن لارڠن اهلي ڤرليمن ڤرتوکر ڤرتي اکن داڤت مڠهيندرکن سيندروم کاتق برڤوليتيک درڤد برتروسن.

حال اين ڤنتيڠ ممندڠکن ڤسچا-ڤ.ر.ع.14⹁ کأداءن ڤوليتيک نݢارا سريڠ برݢولق عاقبة ڤراليهن سوکوڠن ڤوليتيک سرتا اکتيۏيتي ملومڤت ڤرتي دالم کالڠن واکيل٢ رعيت⁏ باءيق اهلي ڤرليمن ماهوڤون اهلي ديوان اوندڠن نݢري.

ساي مليهت مسئله اون کيني سماکين ڤاره⁏ مک جک تيدق دبندوڠ دڠن سݢرا⹁ نݢارا باکل برهادڤن دڠن کريسيس ڤوليتيک يڠ تيدق برکسودهن.

سماس برکيمڤين مريک ددوکوڠ اوليه اورڠ ڤرتي يڠ برهمڤس ڤولس برکيمڤين اونتوق ممنڠکن مريک⁏ نامون ستله مريک براليه سليرا⹁ مريک لنتڠ مڠهنتم ڤرتي يڠ تله ممنڠکن مريک.

هابيس مادو⹁ سڤه دبواڠ. جنجي بولن دان بينتڠ کڤد ڤڠوندي هيلڠ انته کمان.

سماس برکيمڤين⹁ مريک برجنجي اونتوق ممبيلا نصيب رعيت⁏ تتاڤي اخيرڽ نصيب ڤميمڤين ڤولا يڠ ترڤقسا دجاݢ اوليه رعيت.

ڤرتي يڠ اد برڤچه-ڤچه⹁ دتوبوه ڤولا ڤرتي بهارو⁏ بݢيتو جوݢ کأداءنڽ دڠن ݢابوڠن ڤرتي سهيڠݢاکن رعيت کچيوا دان تراس دڤرماءينکن.

اينله مسئله کيت ڤد هاري اين اڤابيلا راماي ڤارا ڤميمڤين ترلالو عاشيق برڤوليتيک سرتا تيدق لاݢي برصيفت نݢاراون دان سڠݢوڤ برقربان دمي نݢارا.

يڠ ددمباکن رعيت اداله ڤميمڤين برڤرينسيڤ دان بوکنڽ “کاتق برڤرينسيڤ.”

راماي چالون ممنڠي ڤيليهن راي کران ڤڠوندي مڽوکوڠ ڤرجواڠن ڤرتي يڠ مريک واکيلي دان بوکن کران ديري مريک سنديري.

مک واکيل رعيت يڠ دڤيليه سڤاتوتڽ مڠاڠکت ڤرجواڠن ڤرتي دان بوکنڽ مڠݢوناکن ڤرتي سباݢاي الت اونتوق مڠاڠکت ديري سنديري.

کيت بوکن ماهوکن ڤميمڤين يڠ هاڽ بوليه برچاکڤ اتاو بردبت سمات-مات⹁ تتاڤي چيري اوتام يڠ دچاري اياله کماتڠن دان کبوليهن اونتوق منتدبير نݢارا دڠن باءيق دان امانه.

ڤميمڤين يڠ باءيق بوکن هاڽ سقدر بوليه مراس دڽوت نادي رعيت تتاڤي مستي ممڤو برفيکير ڤنجڠ دالم مرنچڠ ماس دڤن نݢارا.

دالم سواسان دنيا يڠ برݢولق سرتا کأداءن ايکونومي يڠ منچابر⹁ رعيت مڠهارڤکن ڤميمڤين يڠ بنر٢ برکبوليهن اونتوق مڠݢوروس نݢارا دنن باءيق اݢر ايکونومي نݢارا تيدق رونتوه.

برسيکڤ جوجورله کڤد رعيت⁏ چوکوڤ-چوکوڤله بريتوريک⹁ تودوه-منودوه سرتا منابور جنجي مانيس دان هابوان اونتوق منداڤت سوکوڠن.

سباݢاي ڤڠوندي⹁ لبيه٢ لاݢي کڤد ݢينراسي اوندي18⹁ جاڠن موده ترڤداي دڠن جنجي٢ ڤوليتيک⁏ برفيکيرله سچارا ماتڠ سبلوم ممبوات کڤوتوسن.

کنلي ڤرينسيڤ ڤرجواڠن ڤرتي٢ يڠ برتنديڠ سرتا سياڤا ڤميمڤين٢ مريک.

برڤيجقله دبومي يڠ ڽات⁏ جاڠن سمڤاي کيت ترتيڤو اوليه ايلوسي يڠ تيدق لبيه درڤد سقدر ساتو فاتامورݢان يڠ اينده.

باݢايمان ڤوليتيک نݢارا براوبه درڤد ڤنتدبيرن کڤد ڤرتنديڠن

[ baca versi rumi di sini ]

دنيا براوبه دڠن بݢيتو ڤانتس. کادڠکالا⹁ ڤرکارا يڠ ڤد اولڽ دأڠݢڤ انيه⹁ بوليه منجادي ايکوتن دالم سکليڤ مات. سهيڠݢاکن ڤرکارا٢ نيݢاتيف ڤون⹁ ستله ‘دبياساکن’ دالم مشارکت⹁ بوليه دتريما سباݢاي ڤرکارا بياسا.

اين ترماسوقله حال٢ يڠ دأڠݢڤ ساله دري سودوت ايتيک دان مورل. بݢيتو جوݢ دڠن عملن ڤوليتيک تمڤتن.

دهولوڽ دالم کونتيک‌س ڤوليتيک تمڤتن⹁ ڤميمڤين يڠ ملومڤت ڤرتي دکاتاکن ڤميمڤين يڠ تيدق برڤرينسيڤ. اڤالاݢي جک لومڤتن ايت دبوات ستله مريک ممنڠني ڤيليهن راي دأتس تيکت ڤرتي يڠ مريک تيڠݢلکن.

نامون⹁ ڤسچا-ڤ.ر.ع.14⹁ عملن اين سوده سأکن-اکن منجادي ڤرکارا بياسا.

ڤارا ڤميمڤين يڠ دهولوڽ لنتڠ مننتڠ عملن لومڤت ڤرتي⹁ کيني مموجي عملن اين کران لومڤتن ايت مڠونتوڠکن ڤرتي مريک.

مک لاهيرله هوجه٢ بهارو باݢي ممڤرتاهنکن سيناريو اين⹁ سڤرتي “کاتق برڤرينسيڤ.”

ببراڤ هاري ستله باريسن ناسيونل کاله دالم ڤ.ر.ع.14⹁ کيت مليهت ‘اچارا لومڤت ڤرتي’ سچارا بسر-بسرن اوليه اهلي٢ ڤرليمن يڠ بارو سهاج منڠ اتس تيکيت ب.ن. کڤاکتن هارڤن.

سجق ايت⹁ ڤوليتيک مليسيا منجادي بݢيتو ڤانس دان برصيفت ترلالو کومڤيتيتيف سهيڠݢ برلاکو برباݢاي-باݢاي کأداءن يڠ تيدق ڤرنه  کيت بايڠکن سبلوم اين.

باݢي يڠ ماهو منچاري ڤلواڠ منمڤتکن ديري دتمڤت يڠ لبيه تيڠݢي دان سلامت⹁ مريک مڽبرڠ مڠيکوت اروس يڠ مڠالير.

يڠ منريما ڤولا بݢيتو ݢمبيرا منريما اورڠ يڠ مڽبرڠ کران داڤت منمبه بيلڠن کروسي ڤرليمن باݢي مڠواتکن کدودوقن ڤرتي.

ماله لومڤتن جوݢ برلاکو دالم کالڠن ڤاکتن ڤرتي يڠ سام.

دالم کأداءن مرونچيڠ⹁ تمبهن ساتو کروسي ڤون بݢيتو بسر سکالا ايمڤکڽ دالم مننتوکن سوارا ڤرتي. سماڠت ستيا کڤد ڤرتي دالم کالڠن سستڠه ڤميمڤين ڤوليتيک سوده منجادي سماکين تيڤيس. ڤرتي بهارو سرتا ڤاکتن ڤوليتيک بهارو تيمبول سيليه برݢنتي⹁ بياساڽ دڤيمڤين اوليه اينديۏيدو يڠ دهولوڽ مميمڤين ڤرتي يڠ سوده اد.

ڤماءينڽ سام⹁ چوما ڤرتي يڠ بربيذا. سأوله-اوله ڤنجناماءن بهارو اونتوق مناريق لبيه راماي ڤڽوکوڠ. حاصيلڽ⹁ دالم تيمڤوه امڤت تاهون ڤسچا-ڤ.ر.ع.14⹁ کيت تله دڤرينته تيݢ کراجاءن يڠ دڤيمڤين اوليه تيݢ ڤردان منتري.

ميمڠ سوکر باݢي ڤاکتن ڤوليتيک يڠ راڤوه هوبوڠنڽ اونتوق ککل ستابيل دالم جڠک ماس يڠ لاما.

والاوڤون دنافيکن⹁ نامون کيت بوليه ممباچ دڠن جلس بهاوا توجوان ڤاکتن دأنتارا سستڠه ڤرتي اداله تيفق لبيه درڤد سقدر اونتوق مڠالهکن ڤيهق موسوه يڠ سام.

اخيرڽ عاقبة تياد ڤرسفهمن سرتا ڤربوتن کواس⹁ ڤميمڤين٢ مريک برچاکرن سسام سنديري.

ماجوريتي يڠ تيڤيس جوݢ منجادي کدودوقن کراجاءن عبارت تلور دهوجوڠ تندوق. هاڽ دڠن ڤراليهن سجومله کچيل سهاج اهلي ڤرليمن سوده چوکوڤ ممڤورق-ڤرنداکن کأداءن.

دالم سواسان دمان راماي اهلي ڤوليتيک مڠعملکن ڤوليتيک ڤرساءيڠن تيدق صيحت⹁ کيت ڤرلو لبيه بيجق دالم مميليه واکيل رعيت کيت. ڤرتي٢ ڤوليتيک جوݢ مستي منچالونکن اينديۏيدو يڠ بنر٢ ماهو مميمڤين دان تيدق ملومڤت-لومڤت ستله منڠ اونتوق کڤنتيڠن ديري.

ڤميمڤين يڠ ڤرلو کيت ڤيليه هندقله برداسرکن صيفت يڠ جلس دليهت تنڤا ڤرلو دأعلانکن کهيبتن اورڠڽ ملالوءي ڤلباݢاي ڤروڤاݢندا.

جاڠن سمڤاي کيت موده ترماکن جنجي٢ ڤوليتيک يڠ بلوم تنتو اکن دتونايکن جک مريک منڠ.

کيت مڠهارڤکن ڤميمڤين يڠ بوليه مميمڤين نݢارا دان بوک مريک يڠ هاڽ تاهو برچاکڤ دان ممباوا ايديا يڠ بوکن٢ سرتا تيدق برڤيجق دبومي يڠ ڽات.

دالم کأداءن ايکونومي نݢارا يڠ کورڠ باءيق⹁ دتمبه ڤولا دڠن مسئله کوۏيد-19 يڠ بلوم ڤوليه⹁ کيت تيدق ممڤو لاݢي ممڤرجوديکن ناسيب بڠسا دڠن لڠکه يڠ کورڠ تڤت.

فيکير دهولو سبلوم ممڠکه⹁ سوڤايا تيدق ترسيلڤ لڠکه. جاديله ڤڠوندي يڠ بيجق⹁ سوڤايا کيت تيدق دڤيجق.

ايڠتله – کريسيس ڤوليتيک يڠ تياد کسودهنڽ هاڽ اکن مڠهنچورکن نݢارا.

 

%d bloggers like this: