ڤميمڤين ݢ.ڤ.س. مڠادڤ اݢوڠ ميڠݢي دڤن

يڠ دڤرتوان اݢوڠ⹁ السلطان عبد الله رعاية الدين المسطافى بالله شه برکنن منريما مڠادڤ ڤميمڤين ڤرتي ݢابوڠن ڤرتي سراوق (ݢ.ڤ.س.) ڤد اثنين⹁ 14 جون اين.

منوروت ڤجابت کتوا منتي سراوق⹁ مجليس مڠادڤ ترسبوت اکن برلڠسوڠ ملالوءي ڤڠݢيلن ۏيديو.

ترداهولو⹁ انور ابراهيم تله کأستان نݢارا باݢي توجوان مڠادڤ يڠ دڤرتوان اݢوڠ⹁ ستله ڤردان منتري⹁ تن سري محي الدين ياسين سلساي مڠادڤ اݢوڠ ڤاݢي تادي.

کتيک منيڠݢلکن ڤرکارڠن ايستان⹁ انور تله منجاوب ببراڤ سوءالن ڤارا ڤتوݢس اخبر⹁ ترماسوق مڠناءي ڤمبنتوقن کراجاءن بهارو.

سيلا باچ: انور ابراهيم سلساي مڠادڤ اݢوڠ⹁ بري کومين تنتڠ کراجاءن بهارو

ستياءوسها اݢوڠ د.اي.ڤ.⹁ ليم ݢوان ءيڠ توروت اکن مڠادڤ يڠ دڤرتوان اݢوڠ ڤتڠ اين⹁ ماناکالا بکس ڤردان منتري⹁ تون دوکتور محضير محمد اکن کأستان نݢارا ايسوق.

سيلا باچ: محي الدين سلساي مڠادڤ اݢوڠ⁏ انور⹁ ݢوان ءيڠ & تون محضير ستروسڽ

ݢ.ڤ.س. ممبابيتکن ݢابوڠن ڤرتي بکس اڠݢوتا باريسن ناسيونل ياءيت ڤرتي ڤساک بوميڤوترا برساتو (ڤ.ب.ب.)⹁ ڤرتي رعيت سراوق (ڤ.ر.س.)⹁ ڤتري ديموکراتيک (ڤ.د.ڤ.) دان ڤرتي رعيت برساتو سراوق (ڤ.ب.ر.س.).

ڤ.ب.ب. دکتواءي ابڠ جوهري ابڠ اوڤيڠ⹁ ماناکالا جيم‌س ماسيڠ ممينڤين ڤ.ر.س. تيوڠ کيڠ سيڠ دان سيم کوءي هيان ماسيڠ٢ مڠتواءي ڤ.د.ڤ. دان ڤ.ب.ر.س.

انور ابراهيم تيبا دأستان نݢارا

سجوروس سلڤس 0.30 ڤاݢي ڤڠروسي ڤاکتن هارڤن انور ابراهيم تيبا ايونتوق مڠادڤ يڠ دڤرتوان اݢوڠ السلطان عبد الله رعاية الدين المسطافى بالله شه.

کندراءن جيݢوار هيتم ممباوا اهلي ڤرليمن ڤورت ديکسن ايت ملڤسي ڤينتو کدوا استان نݢارا ڤد جم 10.37 ڤاݢي.

ڤريسيدن ڤ.ک.ر. ايت مروڤاکن ڤميمڤين ڤوليتيک کدوا يڠ مڠادڤ اݢوڠ هاري اين سلڤس ترداهولو ڤريسيدن برساتو محي الدين ياسين سلساي مڠادڤ بݢيندا ڤد کيرا٢ جم 9 ڤاݢي.

محي الدين برايدر منينݢلکن ڤکارڠن استان نݢارا سلڤس مڠادڤ السلطان عبد الله سلاما کيرا٢ سجم.

سمنتارا ايت⹁ ستياءوسها اورݢانيساسي د.اي.ڤ. کبڠساءن اينثني لوک مڠصهکن ڤميمڤين ڤرتي ايت اکن مڠادڤ اݢوڠ ڤتڠ اين.

کاتاڽ د.اي.ڤ. اکن دواکيلي ليم ݢوان ءيڠ سلاکو ستياءوسها اݢوڠ ڤرتي.

“مجليس (مڠادڤ) ترسبوت دجادوالکن برلڠسوڠ ڤد ڤتڠ 9 جون دأستان نݢارا⹁” کاتاڽ دالم ساتو کياتاءن اخبر هاري اين.

کتوا ڤنرڠن ڤرتي ڤجواڠ تانه اءير عليا اقامة حسام الدين ڤولا ممبريتاهو برنام ⹁ محضير منريما جمڤوتن ميڠݢو لالو اونتوق کأستان نݢارا ڤد خميس.

“سورت جمڤوتن راسمي دري استان دتريما ميڠݢو لالو. باݢايماناڤون⹁ ماساڽ بلوم لاݢي دتنتوکن⹁” کاتاڽ.

ڤ.ر.ک. سليم: انتارا اءورا محضير دان نجيب

Baca versi Rumi di sini.

برجايکه ايسو داتوق سري نجيب رزاق يڠ دماءينکن تون دوکتور محضير منجاتوهکن چالون باريسن ناسيونل ڤد ڤ.ر.ک. سليم؟

ڤيليهن راي کچيل سليم مروڤاکن انتارا ڤ.ر.ک. يڠ مناريق ڤرهاتين⹁ خصوصڽ باݢي ڤمرهاتي ڤوليتيک تانه اءير دالم منيلاي ڤڠاروه ڤوليتيک تون دوکتور محضير ڤد کتيک اين.

اين اداله ڤ.ر.ک. ڤرتام سجق تون دوکتور محضير مڠعمومکن ڤنوبوهن ڤرتي باهروڽ⹁ ڤرتي ڤجواڠ تانه اءير دان چالون بيباس ﴿ڤوکوق﴾⹁ امير خوسايري محمد تنوسي مروڤاکن ڤروکسي ڤرتي تون محضير.

سيلا باچ: اناليسيس: ممڤوکه تون مراءيه اوندي بوکن ملايو؟

تون دوکتور محضير سنديري تله تورون برکيمڤين دسليم اونتوق ممستيکن کمنڠن چالون ڤيليهنڽ.

ڤميمڤين٢ ڤاکتن هارڤن توروت برکيمڤين اونتوق چالون تون محضير⁏ مناندکن سوکوڠن مريک ترهادڤ ڤرتي باهرو تون.

سليم مروڤاکن کاوسن کوبو کوات باريسن ناسيونل⹁ دمان ﷲ يرحم داتوق محمد خوسايري تله برجاي ممڤرتاهنکن کروسي اين دڠن سليس والاوڤون ڤد ڤ.ر.ع. 14 ياءيت ڤ.ر.ع. ڤاليڠ ݢتير بوات باريسن ناسيونل.

مليهت کڤد ستاتيستيک يڠ لڤس⹁ ڤرتي ڤيمڤينن تون دوکتور محضير ڤد کتيک ايت تله ݢاݢل ممڤرتاهنکن کروسي يڠ مريک مناڠي سماس ڤ.ر.ع. 14 دان کاله کڤد باريسن ناسيونل دالم ڤ.ر.ک. سمڽيه دان ڤاليڠ تروق ڤد ڤ.ر.ک. تنجوڠ ڤيءاي.

ڤرسوءالنڽ⹁ ممڤوکه چالون ڤروکسي ڤرتي تون محضير مرمڤس کروسي سليم درڤد چالون باريسن ناسيونل؟

ساي کيرا کڤوتوسن ڤ.ر.ک. اين اکن منجادي ساتو کايو ايکور ککواتن ڤڠاروه تون دوکتور محضير دان ڤرتي باهروڽ سرت ڤاکتن هارڤن يڠ تله برکيمڤين مننتڠ باريسن ناسيونل.

ماءينن ايسو تنتڠ داتوق سري نجيب رزاق اوليه تون دوکتور محضير دان کيمڽ سماس برکيمڤين منجاديکن ڤ.ر.ک. اين سأکن-اکن ݢلاڠݢڠ ڤرتمڤورن تون دوکتور محضير مننتڠ داتوق سري نجيب رزاق.

‮”ڤجواڠ” نام ڤرتي باهرو تون محضير

اهلي ڤرليمن لڠکاوي⹁ تون دوکتور محضير محمد تله مڠعمومکن نام ڤرتي باهرو بلياو سباݢاي “ڤجواڠ”.

منروسي سبواه هانترن دلامن بلوݢ بلياو⹁ تون محضير منجلسکن باهوا ڤجواڠ دتوبوهکن کران ڤ.ڤ.ب.م. تله ‘دهايجيک‘ ﴿dihijack﴾ اوليه مريک يڠ ماهو مڽلامتکن موسوه مريک.

ترداهولو⹁ تون محضير مڠعمومکن ڤنوبوهن ڤرتي باهروڽ يڠ اکن دڤيمڤيني اوليه بلياو برسام٢ انقڽ⹁ مخريز محضير.

ڤرتي ترسبوت دکاتکن برتوجوان اونتوق منجاتوهکن بکس ڤردان منتري مليسيا⹁ داتوق سري نجيب رازق⹁ دان اونتوق ممڤرجواڠکن هق کڤنتيڠن رعيت نݢارا.

اناليسيس: ممڤوکه تون مراءيه اوندي بوکن ملايو؟

Baca versi Rumi di sini.

تون دوکتور محضير محمد تله مڠعمومکن ڤنوبوهن سبواه ڤرتي ڤوليتيک باهرو اونتوق ممباوا واده ڤرجواڠنڽ. ممنوروت بلياو⹁ ڤرتي ترسبوت اکن دتراجوءي اوليه انقڽ⹁ مخريز دان باکل منجادي کواس کتيݢ دالم ڤوليتيک نݢارا.

بلياو مندقوا باهوا ڤاس تيدق برسيکڤ اسلاميک⹁ امنو تيدق لاݢي سڤرتي زمان بلياو مميمڤينڽ⹁ دان ڤ.ڤ.ب.م. تيدق لاݢي مننتڠ نجيب رزاق. اڤاکه اسڤيراسي بلياو اداله اونتوق مڠݢنتيکن کسموا ڤرتي٢ ملايو اين اکن دبري مندت اوليه رعيت؟

ساي ترلالو منته اونتوق ممباچ لڠکه ڤوليتيک تون دوکتور محضير تتاڤي ساي مليهت هاڽ اد دوا چارا اونتوق ڤرتي باهر اين ممݢڠ تمڤوق کواس⹁ ڤرتام منڠ بسر دان کدوا چوبا منجادي ڤڠوبه کأداءن اتاو “king maker“.

ۏيسي ڤرتي باهرو بلياو اݢق ݢينريک⹁ ياءيتو اونتوق ممڤرجواڠکن هک سموا کاوم. ايتله يڠ دجنجي اوليه همڤير سما ڤرتي سماس ڤيليهن راي. مک اونتوق منداڤت سوکوڠن ڤادو سلوروه رعيت مليسيا⹁ تون دوکتور محضير هاروس منچاري فورمولا يڠ برکسن دان بلياو ممڤوڽاءي کورڠ درڤد تيݢ تاهون اونتوق مڠاتور لڠکه.

بردسرکن ريکود ڤيليهن راي دمليسيا⹁ لازيمڽ اکن اد هاڽ دوا کواس بسر ڤوليتيک يڠ برجاي منداڤت کروي يڠ باڽق دسمنانجوڠ مليسيا⁏ مانکالا کواس کتيݢ بياساڽ تيدق داڤت منڠ بسر.

ڤد مولاڽ⹁ کواس اوتام اداله ڤريکتن⹁ مانکالا کواس کدوا اداله ڤاس⹁ سلڤس ايت کواس کدوا برتوکر منجادي ڤرتي تيندقن ديموکراتيک ﴿دي أي ڤي﴾⹁ دان ستروسڽ باريسن الترناتيف يڠ کموديانڽ منجادي ڤاکتن رعيت دان کيني ڤاکتن هارڤن.

نامون⹁ اد دوا کيس دمان کواس کتيݢ تله منونجوقکن ڤريستاسي يڠ سيݢنيفيکن⹁ ڤرتامڽ اداله دالم ڤيليهن راي عموم ک-3 ﴿ڤ.ر.ع. 3﴾ ڤد تاهون 1969 ياءيتو ڤيليهن راي ڤرتام باݢي ڤرتي دي أي ڤي⹁ اڤابيلا مريک ممڤروليهي سباڽق 13 کروسي دان ملبيهي ڤاس يڠ هاڽ منداڤت 12. کدوا ايله دالم ڤ.ر.ع. 8 اڤبيلا سماڠت 46 برݢابوڠ برسام ڤاس.

ڤرسوءالن ستروسڽ ايله براڤکه بيلاڠن کروسي يڠ باکل دتنديڠي اوليه ڤرتي باهرو تون دوکتور محضير ننتي دان اڤاکه ڤاکتن هارڤن اکن ممبري لالوان موده کڤد ڤارتي اين اونتوق منڠ دالم ببراڤ کروسي سلامت مريک؟

ڤد ڤ.ر.ع. 14 کتيک برݢابوڠ ممبنتوق کواس ڤوليتيک کدوا برسام ڤرتي ڤمبڠکڠ لاءينڽ⹁ ڤرتي ڤ.ڤ.ب.م. يڠ دتوبوهکن اوليه تون دوکتور محضير تله ممناڠي 13 کروسي. جوسترو⹁ ممنداڠکن ڤرتي باهرو تون دوکتور محضير اين اداله ڤرتي سرڤيهن درڤد ڤ.ڤ.ب.م.⹁ سچارا لوݢيکڽ مريک هاڽ بوليه ممڤروليهي سباڽق 13 کروسي سچارا ماکسيموم جيک برتانديڠ دالم ڤ.ر.ع. 15 سباݢاي کواس کتوݢ تنڤ سوکوڠن ڤرتي٢ لاءين.

اوليه ايت⹁ مريک ڤرلوکن ساتو فاکتور يڠ کوات اونتوک مڠاليه اوندي درڤد ڤريکتن ناسيونل دان ڤاکتن هارڤن کڤد ڤرتي باهرو اين اونتوق کمنڠن يڠ بسر. فاکتور تون سهاج موڠکين تيدق چوکوڤ باݢي ڤرتي باهرو اين اونتق ممناڠي ڤيليهن راي مسکيڤون تله اد سبيلڠن ڤميمڤين دان اهلي٢ ڤ.ڤ.ب.م. يڠ تله منيڠݢلکن ڤ.ڤ.ب.م. دمي سوکوڠن مريک کڤد تون دوکتور محضڽر.

ريکود ڤيليهن راي کچيل سجق ڤ.ر.ع. 14 ممڤرليهتکن باهوا ڤرتي ڤ.ڤ.ب.م. دباوه ڤيمڤينن تون دوکتور محضير تله هيلڠ کدوا٢ کروسي مريک دالم ڤ.ر.ک. يڠ مريک تنديڠ⁏ مله مريک تله کاله تروق دالم ڤ.ر.ک. تنجوڠ ڤيءاي.

دالم ڤ.ر.ک. چيني بارو٢ اين⹁ چالون يڠ دسوکوڠ تون دوکتور محضير بوکن سهاج کاله تتاڤي تله هيلڠ واڠ ديڤوسيت. مله ڤرتي واريثن جوݢ تله کله دالم ڤ.ر.ک. کيمانيس.

تيدق موده باݢي ڤرتي باهرو تون دوکتور محضير اونتوق مڠوبه لنسکڤ ڤوليتک نݢارا تنڤ برݢابوڠ برسام کواس ڤوليتيق يڠ لبيه بسر⹁ کچوالي جيک ڤرتي اين ممبوات ڤرجنجيان برسام ڤاکتن هارڤن سوڤاي دبريکن لالون موده اونتوق منڠ والاوڤون مريک تيدق برݢابوڠ سچارا رسمي.

تون محضير عموم ڤرتي باهرو اونتوق جاتوهکن نجيب

Baca versi Rumi di sini.

اهلي ڤرليمن لڠکاوي⹁ تون دوکتور محضير محمد تله مڠعمومکن ڤنوبوهن ڤرتي ڤوليتيک باهروڽ⹁ ستله دڤچت درڤد ڤرتي ڤريموبي برساتو مليسيا ﴿ڤ.ڤ.ب.م.﴾ همڤير تيݢ بولن لڤس.

بلياو يڠ جوݢ مروڤکن بکس ڤردان منتري مليسيا تله مڠعمومکن سدميکيان دياياسن البخاري⹁ کوالا لومڤور تدي⹁ سلڤس خبر اڠين مڠناءي هل ترسبوت تله مڠهڠتکن بريتا دان ميديا سوسيال.

ڤرتي ترسبوت بلوم ممڤوڽاءي نام لاݢي⹁ دان نام ڤارتي اکن دعمومکن دالم ماس يڠ تردکت سلڤس مروجوق کجبتن ڤندفتر ڤرتوبوهن⹁ دان بوات ماس اين اکن دڤيمڤين اليه انقڽ⹁ داتوق سري مخريز محضير.

بلياو مڽاتکن ڤراساءن تيدق ڤواس هاتيڽ ترهدڤ ڤ.ڤ.ب.م. يڠ تله لاري درڤد توجوان اصل ڤرتي ترسبوت دتوبوه⹁ ياءيت اونتوق منجاتوهکن بکس ڤردان منتري مليسيا⹁ داتوق سري نجيب رازق⹁ مک تله منوبوهکن ساتو ڤرتي ملايو دان ڤريبومي يڠ باهرو.

والاوڤون بݢيتو⹁ تون محضير برکات ڤرتي اين جوݢ اکن ممڤرجواڠکن هق بڠس لاءين⹁ دان اکن برسيکڤ اينکلوسيف⹁ تتاڤي اي تيدق اکن مڠيکوت مان٢ ݢبوڠن ڤوليتيک سام اد ڤريکتن ناسيونل ماهوڤون ڤاکتن هارڤن.

ڤرتي باهرو ترسبت توروت دسرتاءي بکس اهلي٢ ڤ.ڤ.ب.م. ترماسوق بکس تيمبلن ڤريسيدن ڤ.ڤ.ب.م.⹁ داتوق سري مخريز محضير⁏ بکس کتوا ارمدا⹁ سيد صديق سيد عبد الرحمن⁏ اهلي ڤرليمن سيمڤڠ رڠݢم⹁ دوکتور فلسفه مزلي مليک⁏ بکس تيمبلن منتري کواڠن⹁ داتوق عمر الدين حمزه دان بکس ستياءوسها اݢوڠ ڤ.ڤ.ب.م.⹁ داتوق مرزوق يحيى.

اڤابيلا دتاڽ اڤاکه بلياو اکن منامکن ڤرتي ترسبوت⹁ تون محضير برکات بلياو اکن مميليه ساتو نام يڠ برکاءيتن دڠن نݢارا.

ڤد ايثنين لالو⹁ تون محضير يڠ جوݢ بکس ڤڠروسي ڤ.ڤ.ب.م. برکات⹁ جومله ڤرتي ڤوليتيک ين ترلالو بڽق مڽببکن نݢارا اين تيدق ستابيل⹁ دان ممبوات رعيت هيلڠ هالون تيدق تاهو ماهو کمان.

نمون⹁ منوروت بلياو⹁ بلياو تيدق برنية اونتوق ممبنتوق ساتو لاݢي ڤرتي ملايو کران ماهو ممچه-بلهکن اورڠ⹁ کران سوده اد ڤرتي٢ لاءين سڤرتي امنو دان ڤاس⹁ تتاڤي ماهو ممبوا سماڠت دان ڤرجواڠن اصل ڤ.ڤ.ب.م. ياءيت اونتوق منجاتوهکن داتوق سري نجيب.

دولو ڤاکتن هارڤن ڤلس⹁ کيني ڤاکتن هارڤن مينوس؟

Baca versi Rumi di sini.

سيري دراما ڤوليتيک مليسيا تروس برسمبوڠ دڠن ڤلباݢاي ايڤيسود هاڠت يڠ ماسيه بلوم نمڤق کسودهنڽ.

اهلي ڤرليمين سيمڤڠ رڠݢم⹁ مزلي ماليک امت تݢس دڠن ڤنديرين بهاوا ڤردان منتري ک-4⹁ تون دوکتور محضير اداله چالون يڠ ڤاليڠ سسواي اونتوق جاوتن ڤردان منتري ک-9⹁ جک “ڤاکتن هارڤن ڤلاس” برجاي ممرينته.

کات بلياو⹁ جاوتن ڤردان منتري ک-9 بوکن حق مطلق انور إبراهيم. ڤميمڤين ڤارتي کعديلن رعيت ڤولا منجواب⹁ جاوتن ايت جوݢ بوکن حق مطلق دوکتور محضير محمد.

عموم مڠتاهوي بهاوا جاوتن ڤردان منتري ک-7 ڤرنه منجادي ربوتن دأنتارا ڤردان منتري ک-4 دان تيمبالن ڤردان منتري ک-7 انور إبراهيم.

انور برحسرت منجادي ڤردان منتري ک-7⹁ نامون رانچڠن بروبه اڤابيلا ڤردان منتري ک-4 ديناماکن سباݢاي ڤردان منتري ک-7⹁ سداڠکن انور ماسيه برادا ددالم ڤنجارا ڤد وقتو ايت.

مک انور هندق دجاديکن ڤردان منتري ک-8 اوليه کراجاءن ڤاکتن هارڤن⹁ نامون کراجاءن مريک رونتوه ستله تون دوکتور محضير ملتق جاوتن.

ماله کملوت ڤربوتن جاوتن اينله يڠ مڽببکن جاتوهڽ کراجاءن ڤاکتن هارڤن.

ستله دلانتيق منجادي ڤردان منتري اينتريم⹁ تون مڠمبيل کڤوتوسن اونتوق منجادي ڤردان منتري سمولا⹁ مک جاوتن ڤردان منتري ک-8 تله منجادي ربوتن تون دان انور.

نامون کواس الله مڠاتسي سݢالا-ݢالنيا⹁ اخيرڽ جاوتن ڤردان منتري ک-8 منجادي ميليق تن سري محي الدين ياسين⹁ مک تون دان انور کمبالي اونتوق بربوت جاوتن ڤردان منتري ک-9 ڤولا.

سلڤس مشوارت دڤجابت ڤارتي کعديلن رعيت⹁ ڤميمڤين ڤاکتن هارڤن ڤلاس برکات بهاوا ايسو اين تله سلساي. اد ڤمرهاتي يڠ مراساکن تون تيدق لاݢي اکن برتاروڠ اونتوق کروسي ترسبوت کران بلياو ماهو برسارا⹁ تراوتامڽ اڤابيلا بلياو دکاتاکن تله ممبوات ساتو کڽاتاءن يڠ ممبريکن ݢمبارن سدميکيان.

تتاڤي جلس تون اکن کمبالي برتاروڠ⁏ مک⹁ مزلي سباݢاي اورڠ تون سودهڤون ممبوات کڽاتاءن ماهوکن تون دلانتيق منجادي ڤردان منتري ک-9.

نامون منوروت ساتو لاڤورن اخبار ملاي مايل يڠ برتاجوق⹁ “Sources say ‘Pakatan Plus’ mulling Anwar as DPM candidate with Shafie, but will he accept?” ﴾سومبر: ڤاکتن ڤلاس ڤرتيمبڠ انور دان شافعي سباݢاي تيمبالن ڤردان منتري⹁ تىتاڤي اکنکه بلياو منريماڽ؟﴾⹁ اد ديساس-دسوس يڠ مڠاتکن بهاوا ڤاکتن هارڤن اکن ممباوا نام انور إبراهيم سباݢاي چالون مريک باݢي جاوتن ڤردان منتري ک-9.

ماءنسي هاڽ ممڤو مرنچڠ⹁ نامون الله سهاجله يڠ برحق مننتوکن سݢالا-ݢالاڽ.

سام-سامله کيت ليهت سياڤاکه يڠ اکن منجاوت جاوتن ڤردان منتري ک-9 ننتي.

کملوت برساتو: اڤاکه ڤنديريان ڤرتي؟

Baca versi Rumi di sini.

راماي يڠ مراسا ترکيلن مليهت سيتواسي ڤوليتيک مليسيا کمبالي برݢولق منجلڠ ڤرسيداڠن ديوان رعيت ڤد 18 هاريبولن مي اين⹁ دالم کأدأن نݢارا يڠ سداڠ برجواڠ ممرڠي وابق کوۏيد-19.

تيندقن ڤردان منتري ک-7 منچادڠکن اصول تيدق ڤرچاي ترهادڤ ڤردان منتري ک-8 تله منداڤت ڤلباݢاي رياکسي درڤد رعيت مرحين.

سيلا باچ: ڤرچاتورن محضير: سياڤا اونتوڠ⹁ سياڤا روݢي؟

کيني⹁ تومڤوان ترارح کڤد ڤرتي ڤريبومي برساتو مليسيا دمان کأدأن مريک يڠ برچاکرن سسام سنديري سچارا ترڠ-تراڠن دان کݢاݢالن اونتوق برساتو تله منجادي بواه مولوت رعيت.

کيت معلوم بهاوا ڤريبومي برساتو مليسيا تله برڤچه کڤد دوا کومڤولن⹁ ايايت کومڤولن يڠ مڽوکوڠ ڤردان منتري ک-7 دان کومڤولن يڠ مڽوکوڠ ڤردان منتري ک-8⁏ مک اوندين اهلي ڤرليمين ڤرتي ڤريبومي برساتو مليسيا اداله ڤنتيڠ دالم ممڤرتاهنکن کدودوقن ڤريسيدن مريک سباݢاي ڤردان منتري ک-8 دان کراجأن يڠ ممرينته.

مناريقڽ چارا دان لڠکه ڤردان منتري ک-7 دان ک-8 اداله ساڠت بربيذا دمان ڤردان منتري ک-8 يڠ جوݢ ڤريسيدن ڤرتي مريک دليهت ’تيدق بيسيڠ’ دالم مڠاتور لڠکه.

تون دوکتور محضير ماهو ڤرتي ڤريبومي برساتو مليسيا کمبالي کڤڠکوان ڤاکتن هارڤن⁏ السن بلياو⹁ بسر کموڠکينن ڤرتي ڤريبومي برساتو مليسيا اکن کاله تروق دالم ڤيليهن راي عموم جک مريک مميليه اونتوق برݢابوڠ دالم ڤريکتن ناسيونل.

سؤالڽ⹁ ادکه ڤلواڠ ڤرتي ڤريبومي برساتو مليسيا اونتوق ممنڠي ڤيليهن راي عموم اکن لبيه چره جک مريک کمبالي کڤد ڤاکتن هارڤن جک کڤوتوسن٢ ڤيليهن راي کچيل بوليه دأڠݢڤ سباݢاي اينديک​س سوکوڠن ڤڠوندي ترهادڤ ڤرتي٢ ڤوليتيک⹁ خاصڽ ڤڠوندي ملايو يڠ منجادي ساسرن اوندي ڤرتي ڤريبومي برساتو مليسيا؟

حسرت تون تله دألو-الوکن اوليه ڤريسيدن ڤرتي کعاديلن رعيت⹁ داتوق سري انور ابراهيم سرتا ڤريسيدن ڤرتي امانه ناسيونل محمد سابو⁏ جلس ڤاکتن هارڤن ڤرلوکن اوندي اهلي ڤرليمين ڤرتي ڤريبومي برساتو مليسيا اونتوق کمبالي کڤوتراجاي.

مک سياڤاکه يڠ دليهت ممڤوڽاءي سوکوڠن ماجوريتي دالم ڤرتي ڤريبومي برساتو مليسيا؟

ڤمرهاتي ڤوليتيک ڤرچاي بهاوا ڤريسيدن ڤرتي ڤريبومي برساتو مليسيا منداڤت سوکوڠن يڠ لبيه بسر درڤد اهلي ڤرليمين مريک⹁ نامون تياد سياڤا يڠ داڤت ممبريکن اڠک يڠ تڤت⁏ يڠ جلس ڤرتي ڤريبومي برساتو مليسيا تيدق اکن داڤت ممبريکن اوندين يڠ دسڤاکتي سموا اهلي.

ارماد ڤوست ماهوکن مندت رعيت دڤولڠکن⹁ يڠ مڠيکوت تفسيرن مريک برمعنى کمبالي کڤڠکوان ڤاکتن هارڤن دان موڠکين جوݢ سوڤاي جاوتن ڤردان منتري کمبالي کڤد تون سمولا.

تتاڤي ايک​سکو ارماد⹁ مزمل اسماعيل منݢسکن بهاوا کڽاتأن ايت تيدق مڠݢمبرکن ڤنديرين کسلوروهن ڤيمڤينن ارماد. مزمل جوݢ منݢسکن بهاوا 144 درڤد 191 کتوا بهاݢين ممبري سوکوڠن ڤنوه ترهادڤ ڤريسيدن ڤرتي ڤريبومي برساتو مليسيا سرتا منچابر ارماد ڤوست منونجوقکن سوکوڠن درايه مريک.

يڠ جلس⹁ تون منداڤت سوکوڠن يڠ ڤادو درڤد داتوق سري مخريز محضير دان يڠ برهرمت سيد صديق.

رياکسي اهلي مجليس ترتيڠݢي ڤرتي ڤريبومي برساتو مليسيا⹁ داتوق قمر الدين محمد نور کڤد سروان مخريز سوڤاي ڤرتي ڤريبومي برساتو مليسيا کمبالي کڤڠکوان ڤاکتن هارڤن سڤرتي يڠ دڤتيق اوليه جوسلين تان ﴾Joceline Tan﴿ مناريق ڤرهاتين ساي:

“Politics is a long journey. He is in the middle of the river, it is still a long way to the other side and he must have realised that it is easier to swim back,” he said.

“ڤوليتيک مروڤاکن ساتو ڤرجالنن يڠ ڤانجڠ. بلياو براد دتڠه٢ سوڠاي يڠ ماسيه جاءوه داري سبراڠ سوڠاي⹁ مک بلياو تلاهڤون مڽداري باهوا لبيه سناڠ اونتوق ڤتاه باليق.”

The Star Online (Bersatu’s 3Ms are torn two ways)

The Star ملاڤورکن ڤميمڤين ڤوليتيک برڤڠالمن اين برڤنداڤت بهاوا کمبالي کڤڠکوان ڤاکتن هارڤن ڤد کتيک اين برمعنا برونديڠ ڤد تاهڤ کدودوکن يڠ لمه.

“Previously, we were like a young bride, but to go back like this, we are second hand. Time to move on, ” he said.

“سبلوم اين کيت ممڤوڽاءي ساتو نافس بهرو⹁ تتاڤي کيني تيدق لاݢي. مک تله تيب ماسڽ کيت منيڠݢلکن يڠ سيلم.”

The Star Online (Bersatu’s 3Ms are torn two ways)

ڤرسوالنڽ⹁ باݢايماناکه ڤرتي ڤريبومي برساتو مليسيا اکن ميقينکن رعيت بهاوا مريک بوليه مڽاتوڤدوکن رعيت مليسيا جک مريک سنديري ݢاݢل برساتو؟

ساي مليهت ڤرڤچاهن دالمن ڤرتي ڤريبومي برساتو مليسيا هاڽ اکن ملمهکن ڤرتي دان مڠچيواکن اهلي٢ مريک. موڠکين کڤوتوسن معتمد تنتڠ اره توجو ڤرتي اکن لبيه جلس سلڤس برلڠسوڠڽ ڤميليهن ڤرتي مريک ننتي.

جوسترو⹁ ڤد هاري ڤرسيداڠن ديوان رعيت ننتي⹁ اهلي٢ ڤرليمين ڤرتي ڤريبومي برساتو مليسيا اکن برادا دبلوک کراجأن دان جوݢ دبلوک ڤمبڠکڠ⁏ اڤاکه اين ساتو کأدأن يڠ مڠݢمبرکن سماڠت ديموکراسي ايرا نورما بهارو؟

مريک يڠ برسام بلوک ڤمبڠکڠ اکن بروسها سچارا تربوک اونتوق منومبڠکن ڤريسيدن ڤرتي مريک سنديري درڤد کروسي ڤردان منتري.

جک اوسها تون برجاي⹁ مک⹁ دالم ماس کورڠ درڤد 3 بولن⹁ تون تله برجاي منومبڠکن 2 بواه کراجأن يڠ دڤيمڤين اوليه 2 ڤميمڤين ڤرتي ڤريبومي برساتو مليسيا ⹁ ايايت ڤرتي تون سنديري.

چابرن ستروسڽ ڤولا اياله اونتوق منچاري کات سڤاکت دالم مننتوکن سياڤاکه چالون يڠ اکن دڤيليه منجادي ڤردان منتري ک-9.

سيلا باچ: Krisis Politik 2020: Ke Manakah Kita? ﴿کريسيس ڤوليتيک 2020: کمانکه کيت؟﴾

ڤرچاتورن محضير: سياڤا اونتوڠ، سياڤا روݢي؟

Baca versi Rumi di sini.

دوا بريتا ڤوليتيک هاڠت تله دلاڤورکن اوليه ميديا٢ اوتام سمالم:

  1. چادڠن اصول اوندي ڤرچاي ترهادڤ ڤردان منتري ک-7 اوليه اهلي ڤرليمين سمڤورنا⹁ داتوق سري محمد شافعي اڤدل.
  2. چادڠن اصول اوندي تيدق ڤرچاي ترهادڤ ڤردان منتري ک-8 اوليه اهلي ڤرليمين لڠکاوي⹁ تون دوکتور محضير محمد.

ساي تيدق منجڠک اکن اداڽ چادڠن اصول اوندي ڤرچاي ترهادڤ ڤردان منتري ک-7 کران:

  1. اصول اين ممڤرتيکايکن کواس يڠ دڤرتوان اݢوڠ سڤرتي يڠ ترمکتوب ددالم ڤرکارا 43﴿2﴾﴿a﴾ ڤرلمباݢأن ڤرسکوتوان.
  2. اصول اين تيدق سلاري دڠن ڤرکارا 43 ڤرلمباݢأن ڤرسکوتوان.
  3. اهلي٢ ڤرليمين تلهڤون ممبوات کڤوتوسن تنتڠ سياڤاکه چالون ڤردان منتري يڠ مريک ڤيليه دهادڤن يڠ دڤرتوان اݢوڠ کتيک سي    سي تمودوݢ دايستان نݢارا.
  4. ڤلتقن جاوتن تون سباݢاي ڤردان منتري ک-7 تله دتريما دان يڠ دڤرتوان اݢوڠ تله ملنتيق ڤردان منتري ک-8. تون سنديري مميليه اونتوق ملڤسکن جاوتن دان بوکنڽ دڤقسا اتاو دڤچت.

ڤرکارا 43﴿2﴾﴿a﴾ ممڤراونتوقکن کواس کڤد يڠ دڤرتوان اݢوڠ اونتوق ملنتيق ڤردان منتري.

سيلا باچ: Kuasa Eksekutif Agong Yang Kurang Diketahui ﴿کواس ايکسيکوتيف اݢوڠ يڠ کورڠ دکتاهوي﴾ – ددالم توليسن رومي

ڤرلمباݢأن تيدق ممبري حق مطلق کڤد اهلي-٢ ڤرليمين اونتوق مميليه ڤردان منتري.

نامون اصول اوندي ڤرچاي ترهادڤ ڤردان منتري ک-7 اوليه داتوق سري محمد شافعي اڤدل تله دتولق اوليه سڤيکر ديوان رعيت.

“سڤيکر ديوان رعيت⹁ تن سري محمد عارف محمد يوسف منولق اصول ايت کران ڤنجلسن يڠ دڽاتاکن دالم اصول برکنأن تيدق سلاري دڠن ڤرکارا 43 ڤرلمباݢأن ڤرسکوتوان کران اي ممڤرتيکاي کواس يڠ دڤرتوان اݢوڠ دالم اوروسن جاوتن ڤردان منتري.”

بريتا هارين ﴿Speaker tolak usul Shafie untuk undi percaya Dr Mahathir﴾

ساي ترتاڽ٢ تنتڠ اڤاکه توجوان اصول سبݢيني دچادڠکن؟

جک هاڽ برتوجوان اونتوق منجاتوهکن ڤردان منتري ک-8⹁ کناڤ هاروس منچادڠکن اصول يڠ منچابر کواس يڠ دڤرتوان اݢوڠ سرتا تيدق سلاري دڠن ڤراونتوقن اوندڠ٢ اوتام نݢارا؟

اڤاکه اياڽ ساتو لڠکه نيکد اونتوق ممستيکن تون منجادي ڤردان منتري ک-9 جک ڤردنا منتري ک-8 برجاي دجاتوهکن؟

برکنأن چادڠن اصول تيدق ڤرچاي ترهادڤ ڤردان منتري ک-8 اوليه ڤردان منتري ک-7:

  1. اڤاکه يڠ دهارڤکن اوليه تون جک اصول تون دتريما دان ڤردان منتري ک-8 تيدق لاݢي منداڤت اوندي ماجوريتي ديوان رعيت؟
  2. اڤاکه ڤاکتن هارڤن يڠ مروڤاکن سوارا تربسر بلوک ڤمبڠکڠ اکن مميليه تون سباݢاي ڤردان منتري ک-9؟

سمالم داتوق سري انور ابراهيم تله مڠومومکن بهاوا ڤاکتن هارڤن تله مناماکن بلياو سباݢاي کتوا ڤمبڠکڠ دان ستياءوسها اݢوڠ ڤاکتن هارڤن داتوق سري صيف الدين ناسوتيون تله ممعلومکن کڤوتوسن مجليس ڤريسيدن ترسبوت کڤد سڤيکر ديوان رعيت⹁ سڤرتي يڠ دلاڤورکن اخبر The Star Online.

مک⹁ جک داتوق سري انور ابراهيم دان بوکنڽ تون دوکتور محضير يڠ تله دڤيليه سباݢاي کتوا ڤمبڠکڠ⁏ سچارا ظاهيرڽ کيت مليهت بهاوا چالون ڤردان منتري ڤاکتن هارڤن کموڠکينن بسرڽ اداله انور دان بوکنڽ تون.

کيت تاهو بهاوا تون تله ملتق جاوتن عقيبة ڤرتليڠکهن دالمن ڤاکتن هارڤن يڠ ماهوکن تون سݢرا مڽراهکن جاوتن ڤردان منتري کڤد ڤريسيدن ڤرتي کعديلن رعيت⹁ داتوق سري انور ابراهيم.

سيلا باچ: Krisis Politik 2020: Ke Manakah Kita? ﴿کريسيس ڤوليتيک 2020: کمانکه کيت؟﴾ – ددالم توليسن رومي

اينله تيتيق تولق کڤد برلاکوڽ ساتو کريسيس ڤوليتيک يڠ مڠعقبةکن کرونتوهن کراجأن ڤاکتن هارڤن دان باݢايمانا کبيجقسنأن بودي بيچارا يڠ دڤرتوان اݢوڠ دالم ملقساناکن توݢس ايکسيکوتيف بݢيندا سباݢاي کتوا اوتام نݢارا تله برجاي منستابيلکن نݢارا دساعت٢ يڠ ݢنتيڠ ايت.

سيلا باچ: TERKINI – Yang di-Pertuan Agong Panggil Ketua-ketua Parti Kemuka Calon PM ﴿ترکيني – يڠ دڤرتوان اݢوڠ ڤڠݢيل کتوا٢ ڤرتي کموک چالون ڤردان منتري﴾ – ددالم توليسن رومي

منليتي کادأن ڤوليتيک سماس⹁ جک چادڠن اصول اوندي تق ڤرچاي اوليه تون دتريما⹁ بوکنکه اياڽ ممبوک ڤلواڠ کڤد انور ابراهيم اونتوق منجادي ڤردان منتري ک-9؟ اڤاکه اين توجوان تون دالم منچادڠکن اصول ترسبوت؟

سيلا باچ: Tun Mahathir Salahkan Anwar Punca Tidak Dilantik PM8? ﴿تون محضير سالهکن انور ڤونچا تيدق دلانتيق ڤردان منتري ک-؟﴾ – ددالم توليسن رومي

ديموکراسي بوکنله تيکيت اونتوق اهلي٢ ڤرليمين منوکر٢ سليرا مميليه ڤردان منتري ستياڤ کالي مريک راسکن ماهو بربوات دمکين. ماله ڤرکاتأن ديموکراسي تيدق لڠسوڠ ترتوليس ددالم ڤرلمباݢأن⹁ يڠ مروڤاکن اوندڠ٢ اتام نݢارا.

ڤرکارا اين مليبتکن سؤال کدولتن نݢارا دان کسجهترأن رعيت⁏ اجرن اݢام تله مڠݢاريسکن سؤال حکوم⹁ ادب دان تڠݢوڠجواب دانتارا ڤميمڤين دان رعيت.

جاڠن سمڤأي ترجادي کادأن⹁ ݢاجه سام ݢاجه برجواڠ⹁ ڤلندوق ماتي دتڠه.

جاڠنله کران کواس⹁ نݢارا بيناسا. اهلي٢ ڤرليمين دڤيليه اونتوق منونايکن تڠݢوڠجواب مريک کڤد رعيت⁏ ايتله تڠݢوڠجواب هاکيکي مريک يڠ ڤاتوت داوتاماکن.

سڤرتي کبڽقان رعيت مليسيا⹁ ساي مڠهارڤکن سبواه نݢارا يڠ ستابيل سڤرتي يڠ ڤرنه کيت نعمتي⹁ اڤلاݢي دساعت کيت برهادڤن دڠن وابق کوۏيد-19 سکارڠ اين دان بوکنڽ کراجأن يڠ برݢنتي٢ ستياڤ ببراڤ بولن.

ڤرلمباݢأن ڤرسکوتوان ممڤراونتوقکن بهاوا يڠ دڤرتوان اݢوڠ اداله کتوا اوتام نݢارا دان تربوقتي ڤراونتوقن ڤرکارا 32 ڤرلمباݢأن اينله يڠ تله مڽلامتکن نݢارا کتيک کريسيس ڤوليتيک 2020 يڠ ترچتوس عقيبة ڤرچاتورن ڤميمڤين٢ ڤوليتيک.

سيلا باچ:  Titah Sultan Selangor Mengenai Dakwaan Kerajaan Pintu Belakang ﴿تيته سلطان سلاڠور مڠناءي دعوأن کراجأن ڤينتو بلاکڠ﴾ – ددالم توليسن رومي

تانه ملايو تانه بردولت⹁ تانه اين اد توانڽ. سموݢ الله ممبرکتي تانه برتواه اين⹁ امين.


رنچان برکاءيتن:

بلوق ڤمباڠکڠ برسوارا تنڤا تون محضير؟

Baca versi Rumi di sini.

مجليس ڤريسيدن ڤاکتن هارڤن ڤتڠ سمالم تله مڠلوارکن ساتو کڽاتأن ميديا برکنأن چادڠن مريک اونتوق مڠاداکن سيدڠ ڤرليمين سچارا ڤنوه سلاما دوا ميڠݢو ممندڠکن سيکتور ايکونومي تله دبنرکن براوڤراسي‮.

مناريق سکالي⹁ اڤابيلا کڽاتأن يڠ دتنداتاڠني اوليه داتوق سري انور إبراهيم⹁ محمد سابو دان ليم ݢوان ءيڠ ايت تيدق مڽبوت اڤا٢ تنتڠ ڤنديرين تون  محضير اتاو مڽاتکن بهاوا مريک تله منداڤتکن ڤنداڠن دان نصيحت تون محضير دالم ايسو اين‮.

سجق برلاکوڽ کريسيس ڤوليتيک 2020 بارو٢ اين⹁ راماي يڠ ترتاڽ٢ ادکه تون دوکتور محضير اکن مڠتواي بلوق ڤمبڠکڠ ددالم سيسي ڤرليمين يڠ باکل برلڠسوڠ ڤد 18هاريبولن مي اين؟

سباݢاي اهلي ڤرتي ڤريبومي برساتو مليسيا⹁ تون سڤاتوتڽ برادا ددالم بلوق کراجأن ڤريکتن ناسيونل⹁ نامون تون برڤيهق کڤد ڤاکتن هارڤن دان سڤاکت مننتڠ کراجأن ڤريکتن ناسيونل يڠ دڤيمڤين اوليه ڤريسيدن ڤرتي تون سنديري ايايت تن سري محي الدين يسٓ‮.

والاو باݢايماناڤون تياد سالهڽ جک مريک تيدق ممينتا ڤنداڠن تون⹁ ممندڠکن تون اداله اهلي ڤرتي ڤريبومي برساتو مليسيا يڠ بوکن لاݢي منجادي سباهاݢين درڤد ڤاکتن هارڤن‮.

نامون⹁ اوليه کران تون اداله تونجڠ کڤد کمناڠن ڤاکتن هاڤرن ددالم ڤيليهن راي عموم ک-14⹁ مک ڤد حقيقتڽ⹁ ڤاکتن هارڤن تله ترهوتڠ بودي کڤد تون داتس کجايأن مريک. ماله ڤد کتيک ايت⹁ تون دأڠکت سباݢاي ڤميمڤين ترولوڠ. ملاءينکن جک سبنرڽ مريک تيدق ڤرنه مراسا ترهوتڠ بودي کڤد تون‮.

نتيجهڽ⹁ اڤاکه اين ممبري ݢمبارن بهاوا تون بوکن لاݢي چالون اوتام اونتوق جاوتن کتوا ڤمبڠکڠ؟

مک⹁ کاره مانکه لڠکه تون دان اڤاکه ڤرچاتورن تون منجلڠ تاريخ 18هاريبولن مي 2020؟

%d bloggers like this: