ڤرلو ساڠتکه ڤرليمن دبوبر دڠن سݢرا؟

[ baca versi rumi di sini ]

کڤوتوسن مشوارت مجليس ترتيڠݢي (م.ت.) امنو بهاوا ڤمبوبرن ڤرليمن هندقله دأداکن دالم ماس تردکت تله مڠوندڠ ڤلباݢاي رياکسي.

دالم ممبڠکيتکن سوءال بنجير⹁ لوڤاکه کيت بهاوا سبلوم وابق کوۏيد-19⹁ ڤڤريقساءن س.ڤ.م. دان س.ت.ڤ.م. دأداکن ڤد ستياڤ اخير تاهون؟ کناڤ تياد ڤولا يڠ برتيندق مڠاداکن ڤرهيمڤونن اونتوق ممبنته؟

باݢي ساي⹁ ماسيڠ٢ بيبس ملونترکن ڤنداڤت تتاڤي کيت مستي مڠهورماتي ڤرکارا 40(1) ڤرلمباݢاءن ڤرسکوتوان.

سڤرتي توليسن٢ ساي دأخبر اوتوسن مليسيا⹁ ڤنديرين ساي تنتڠ حال اين اداله جلس دان تتڤ.

کيت تيدق واجر منڠݢوهکن ڤرکارا يڠ تله دتڠݢوهکن سجق دوا تاهون يڠ لالو کران مندت درڤد رعيت اداله امت ڤنتيڠ دمي منجامين کستابيلن ڤوليتيک.

تياد ݢوناڽ کيت ممڤرتيکايکن کأبصحن ڤردان منتري جک کيت تيدق ماهو ڤردان منتري دأبصحکن دڠن ممولڠکن مندت کڤد رعيت.

اڤ ݢوناڽ برچاکؤ سوءال ديموکراسي جک کيت برتيندق مليڠهکن ڤروسيس ديموکراسي؟

مڠمبيل چونتوه ڤرايستيوا 1981⹁ اڤابيلا تون محضير ڤرتام کالي منجادي ڤردان منتري ڤد بولن جولاي تاهون ترسبوت⹁ تون تله ممبوبر ڤرليمن هاڽ سکيتر لاڤن بولن سهاج سلڤس ايت.

ايت اياله تيمڤوه ڤرليمن ترسيڠکت دالم سجاره نݢارا⹁ ياءيت تيݢ تاهون⹁ لاڤن بولن دان توجوه هاري⁏ ماناکالا ڤيليهن راي عموم (ڤ.ر.ع.) دأداکن کورڠ سبولن سلڤس تاريخ ڤمبوبرن ايت.

حال اين ڤنتيڠ اونتوق دڤرهاتيکن⹁ کران سيتواسي کيت اݢق ميريڤ سيتواسي 1981 دمان ڤرتوکرن ڤردان منتري برلاکو بوکن ملالوءي ڤ.ر.ع.

بݢيتو جوݢ دالم سيتواسي يڠ سروڤا اڤابيلا برلاکو ڤراوبهن کواس درڤد تون محضير کڤد تون عبدالله⹁ دان درڤد تون عبدالله کڤد داتوء سري نجيب⁏ ڤ.ر.ع. دأداکن تيدق لاما ستله ايت.

ڤرکارا اين ڤنتيڠ دالم سيستىم ديموکراسي مودن اونتوق ممستيکن ستياڤ ڤراوبهن ڤوچوق ڤيمڤينن نݢارا منداڤت مندت درڤد رعيت.

سلاري دڠن عملن نݢارا سبلوم اين⹁ ڤ.ر.ع.15 سڤاتوتڽ دأداکن سجق 2020 لاݢي⁏ ياءيت کتيک تن سري محي الدين منجادي ڤردان منتري حاصيل ڤراليهن کواس درڤد ڤ.ه‍. کڤد ڤ.ن. يڠ برلاکو بوکن ملالوءي ڤ.ر.ع.

ستاهون سلڤس ايت⹁ جاوتن ڤردان منتري براوبه کڤد داتوء سري اسماعيل صبري⹁ سکالي لاݢي تنڤا ملالوءي ڤ.ر.ع.

مک مندت هندقله دکمباليکن سچڤت موڠکين اݢر کدودوقن کراجاءن داڤت دأبصحکن.

ݢمبر – جابتن ميتيورولوݢي تروس کلوارکن امرن هوجن بهايا د8 کاوسن

[ baca versi rumi di sini ]

سمننجوڠ مليسيا تروس دلندا بنجير ايکورن هوجن ساڠت لبت يڠ دجڠک برتروسن دسکيتر ڤيراق⹁ ڤهڠ دان قدح⹁ سرتا دبهاݢين اوتارا سلاڠور دان سلوروه ڤنتاي تيمور.

جابتن ميتيورولوݢي مليسيا تله مڠلوارکن امرن بهايا تاهڤ ميره باݢي سلاتن ڤيراق⹁ دان تاهڤ جيڠݢ (بوروق) باݢي 14 کاوسن سلوروه سمننجوڠ⹁ ماناکالا کاوسن لاءين کچوالي سلاتن سلاڠور⹁ کوالا لمڤور⹁ ڤوتراجاي⹁ نݢري سمبيلن⹁ ملاک دان جوهر دبري امرن تاهڤ کونيڠ (وسڤادا.)

بنجير کيلت مالم سمالم تله مڽببکن ايبو کوتا کوالا لمڤور تڠݢلم دالم اءير سڤنجڠ مالم عاقبة هوجن لبت يڠ برتروسن سجق هاري جمعة.

باچ لاڤورن تردهولو:
(ݢمبر) بنجير کيلت تربوروق سجق 20 تاهون ملندا کوالا لمڤور

ڤد جم 1.40 ڤاݢي تادي⹁ جابتن ميتيورولوݢي تله مڠلوارکن امرن بهايا تاهڤ ميره باݢي همڤير سلوروه نݢري سلاڠور ترماسوق کوالا لمڤور اوليه کران هوجن ساڠت لبت يڠ برتروسن سهيڠݢ ڤاݢي.

سلاور دان کوالا لمڤور ماسيه مڠهادڤي بنجير ستاکت اين دان لبيه 50 جالن دان لالوان تله دتوتوڤ عاقبة بنچان ترسبوت.

سباڽق لاڤن نݢري سچارا کسلوروهنڽ ياءيت ڤيراق⹁ کوالا لمڤور⹁ سلاڠور⹁ نݢري سمبيلن⹁ ملاک⹁ کلنتن⹁ ترڠݢانو دان ڤهڠ ترکسن دڠن بنجير بسر سمالم.

منوروت لاڤورن اوتوسن مليسيا⹁ اي ايکورن لکوقن تروڤيک ممباداي سلاتن فيليڤينا اڤابيلا فينومينا برکناءن مڠوکوهکن اڠين تيمور لاءوت برتيوڤ ککاوسن سمننجوڠ مليسيا دڠن ممباوا لمبڤن تيڠݢي دکاوسن ڤنتاي تيمور دان مرنتاسي سمننجوڠ مليسيا.

%d bloggers like this: