ڤ.ر.ک. سليم: باريسن ناسيونل بردڤان دوا چالون بيباس

Baca versi Rumi di sini.

سوروهنجاي ڤيليهن راي تله مڠعمومکن باهوا تيݢ چالين اکن برتنديڠ سماس ڤيليهن راي کچيل ديوان اوندڠن نݢري ﴿دون﴾ سليم يڠ بکل برلڠسوڠ ڤد سبتو⹁ 29 اوݢوس اين.

چالون٢ ترسبوت ايله امير خسايري بن محمد تنوسي ﴿بيباس⹁ ڤوکوق﴾⹁ محمد زيدي بن عزيز ﴿باريسن ناسيونل﴾ دان سانثاراسکارن انق للاکي سوبرامانيام ﴿بيباس⹁ بوکو﴾.

ڤڠعمومن دبوات ڤڠوروس ڤ.ر.ک. دون سليم⹁ شامس الرضوان ادريس ڤد ڤوکول 10.35 ڤاݢي⹁ دان مڠصحکن باهوا سوروهن جاي ڤيليهن راي تله منريما سموا کرتس ڤنچالونن اوليه کتيݢ-تيݢ چالون ڤد ڤاݢي اين.

“ساي تله مڽيمق کرتس٢ ڤناماءن ايت دان ستله سلساي دسيمق⹁ ساي برڤواس هاتي دان مموتوسکن تياد چالون يڠ دتولق ڤنچالونن⹁” کاتڽ کتيک مجليس ڤناماءن چالون.

ڤ.ر.ک. دون سليم دأدکن سوسولن کماتين ڤڽندڠڽ⹁ داتوق محمد خوسايري عبد الطاليب⹁ ڤد 15 جولاي لڤس⹁ ستله منجادي واکيل رعيت دکاوسن ايت سجق 2004.

ڤد تاهون 2008⹁ ﷲ يرحم ممنڠي کروسي دون سليم ڤد ڤيليهن راي عموم ک-14 ﴿ڤ.ر.ع. 14﴾ سلڤس منيواسکن چالون ڤرتي کعاديلن رعيت دان ڤرتي اسلام سمليسيا دڠن ماجوريتي 2,183 اودي.

سليم اداله انتارا دون دالم ڤرليمن تنجوڠ ماليم سلاءين بيهرڠ دان سوڠکاي.

سراماي 23,094 ڤڠوندي لاياق منونايکن تڠݢوڠجاوب ماسيڠ٢ دالم ڤ.ر.ک. ايت ممبابيتکن 22,815 ڤڠوندي بياسا⹁ 227 ڤڠوندي اوال دان دوا ڤڠوندي تيدق حدير لوار نݢارا.

سوروهن جاي ڤيليهن راي منتڤکن ڤ.ر.ک. دون سليم دأدکن ڤد 29 اوݢوس اين دان ڤڠوندين اوال ڤد 25 اوݢوس اين.

%d bloggers like this: