ڤميمڤين چوکوڤله بريتوريک

[ baca versi rumi di sini ]

کيت مڠهارڤکن ڤرلقساناءن لارڠن اهلي ڤرليمن ڤرتوکر ڤرتي اکن داڤت مڠهيندرکن سيندروم کاتق برڤوليتيک درڤد برتروسن.

حال اين ڤنتيڠ ممندڠکن ڤسچا-ڤ.ر.ع.14⹁ کأداءن ڤوليتيک نݢارا سريڠ برݢولق عاقبة ڤراليهن سوکوڠن ڤوليتيک سرتا اکتيۏيتي ملومڤت ڤرتي دالم کالڠن واکيل٢ رعيت⁏ باءيق اهلي ڤرليمن ماهوڤون اهلي ديوان اوندڠن نݢري.

ساي مليهت مسئله اون کيني سماکين ڤاره⁏ مک جک تيدق دبندوڠ دڠن سݢرا⹁ نݢارا باکل برهادڤن دڠن کريسيس ڤوليتيک يڠ تيدق برکسودهن.

سماس برکيمڤين مريک ددوکوڠ اوليه اورڠ ڤرتي يڠ برهمڤس ڤولس برکيمڤين اونتوق ممنڠکن مريک⁏ نامون ستله مريک براليه سليرا⹁ مريک لنتڠ مڠهنتم ڤرتي يڠ تله ممنڠکن مريک.

هابيس مادو⹁ سڤه دبواڠ. جنجي بولن دان بينتڠ کڤد ڤڠوندي هيلڠ انته کمان.

سماس برکيمڤين⹁ مريک برجنجي اونتوق ممبيلا نصيب رعيت⁏ تتاڤي اخيرڽ نصيب ڤميمڤين ڤولا يڠ ترڤقسا دجاݢ اوليه رعيت.

ڤرتي يڠ اد برڤچه-ڤچه⹁ دتوبوه ڤولا ڤرتي بهارو⁏ بݢيتو جوݢ کأداءنڽ دڠن ݢابوڠن ڤرتي سهيڠݢاکن رعيت کچيوا دان تراس دڤرماءينکن.

اينله مسئله کيت ڤد هاري اين اڤابيلا راماي ڤارا ڤميمڤين ترلالو عاشيق برڤوليتيک سرتا تيدق لاݢي برصيفت نݢاراون دان سڠݢوڤ برقربان دمي نݢارا.

يڠ ددمباکن رعيت اداله ڤميمڤين برڤرينسيڤ دان بوکنڽ “کاتق برڤرينسيڤ.”

راماي چالون ممنڠي ڤيليهن راي کران ڤڠوندي مڽوکوڠ ڤرجواڠن ڤرتي يڠ مريک واکيلي دان بوکن کران ديري مريک سنديري.

مک واکيل رعيت يڠ دڤيليه سڤاتوتڽ مڠاڠکت ڤرجواڠن ڤرتي دان بوکنڽ مڠݢوناکن ڤرتي سباݢاي الت اونتوق مڠاڠکت ديري سنديري.

کيت بوکن ماهوکن ڤميمڤين يڠ هاڽ بوليه برچاکڤ اتاو بردبت سمات-مات⹁ تتاڤي چيري اوتام يڠ دچاري اياله کماتڠن دان کبوليهن اونتوق منتدبير نݢارا دڠن باءيق دان امانه.

ڤميمڤين يڠ باءيق بوکن هاڽ سقدر بوليه مراس دڽوت نادي رعيت تتاڤي مستي ممڤو برفيکير ڤنجڠ دالم مرنچڠ ماس دڤن نݢارا.

دالم سواسان دنيا يڠ برݢولق سرتا کأداءن ايکونومي يڠ منچابر⹁ رعيت مڠهارڤکن ڤميمڤين يڠ بنر٢ برکبوليهن اونتوق مڠݢوروس نݢارا دنن باءيق اݢر ايکونومي نݢارا تيدق رونتوه.

برسيکڤ جوجورله کڤد رعيت⁏ چوکوڤ-چوکوڤله بريتوريک⹁ تودوه-منودوه سرتا منابور جنجي مانيس دان هابوان اونتوق منداڤت سوکوڠن.

سباݢاي ڤڠوندي⹁ لبيه٢ لاݢي کڤد ݢينراسي اوندي18⹁ جاڠن موده ترڤداي دڠن جنجي٢ ڤوليتيک⁏ برفيکيرله سچارا ماتڠ سبلوم ممبوات کڤوتوسن.

کنلي ڤرينسيڤ ڤرجواڠن ڤرتي٢ يڠ برتنديڠ سرتا سياڤا ڤميمڤين٢ مريک.

برڤيجقله دبومي يڠ ڽات⁏ جاڠن سمڤاي کيت ترتيڤو اوليه ايلوسي يڠ تيدق لبيه درڤد سقدر ساتو فاتامورݢان يڠ اينده.

Author: Ahmad Ali Karim

Blogger. Official Ambassador at Muafakat Pendidikan Johor (MPJ). Columnist at Utusan Malaysia. Secretary at Pertubuhan Permuafakatan Pendidikan Malaysia (ME'DIDIK).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: