ݢڠݢوان ايليکتريک: کريتا اڤي⹁ لاڤڠن تربڠ⹁ لمڤو اشارت توروت ترججس

[ baca versi rumi di sini ]

ݢڠݢوان ايليکتريک يڠ ملندا نݢارا هاري اين بوکن سهاج منججسکن رومه٢ دان ڤجابت دالم کرجا٢ هارين⹁ نامون ڤڠڠکوتن دان لالو لينتس دسلوروه نݢارا توروت ترکسن اڤابيلا لمڤو اشارت دان سيستم ترنسيت کريتا اڤي ريڠن (ايل.ار.تي.) ترهنتي سکتيک.

راڤيد کي.ايل. دالم سبواه کڽاتاءن ميديا منصيحتکن ڤارا ڤنومڤڠ ايل.ار.تي. اونتوق برصبر دان ايکوتي ارهن يڠ دبريکن.

لاڤڠن تربڠ انتارابڠسا کوالا لومڤور توروت مڠهادڤي مسئله عاقبة بکلن ايليکتريک يڠ ترڤوتوس. منروسي سبواه کڽاتاءن ريڠکس⹁ مليشن ايرڤورت‌س ممعلومکن ترمينل اوتام لاڤڠن تربڠ ترسبوت توروت ترکسن دڠن ݢڠݢوان ايليکتريک ايت.

“ڤاسوقن جوروترا کامي سدڠ برهوبوڠ دڠن ت.ن.ب. اونتوق مڽلسايکن حال اين. سيلا برهوبوڠ دڠن ڤاسوقن دارت لاڤڠن تربڠ کامي اونتوق بنتوان دتيتيق٢ سنتوه اوتام.”

سلاءين سيستم ڤڠنکوتن⹁ ڤرخدمتن تيليفون جوݢ توروت ترکسن دڠن ݢڠݢوان اين. راماي ڤڠݢونا ݢاݢل منداڤت تالين سماس تيمڤوه ݢڠݢوان ترسبوت.

ݢڠݢوان ايليکتريک کالي اين منججسکن لمبه کلڠ دان ببراڤ نݢري ڤد تڠه هاري تادي. همڤير سلوروه نݢارا کيچوه اڤابيلا بکلن ايليکتريک ترڤوتوس سچارا تيبا٢ کيرا٢ جم 12.45 تڠه هاري.

تناݢ ناسيونل برحد (ت.ن.ب.) منروسي ساتو کياتاءن برکات مريک ماسيه سدڠ براوسها مڠسن ڤونچا مسئله ايت.

“ڤاسوقن تينيکل کامي سدڠن مڠنل ڤستي ڤونچا کجادين … کامي موهون معاف دأتس سݢالا کسوليتن دعالمي اوليه ڤڠݢونا سماس ݢڠݢوان بکلن اين.”

بکلن ايليکتريک تله دڤوليهکن سڤنوهڽ دالم تيمڤوه 20-40 مينيت سلڤس برمولاڽ کجادين.

کاوسن٢ تومڤوان ترماسوق کي.ايل.سي.سي. توروت ترکسن⹁ منججسکن اوڤراسي ڤجابت دسلوروه نݢارا.

Author: Ahmad Ali Karim

Blogger. Official Ambassador at Muafakat Pendidikan Johor (MPJ). Columnist at Utusan Malaysia. Secretary at Pertubuhan Permuafakatan Pendidikan Malaysia (ME'DIDIK).

2 thoughts on “ݢڠݢوان ايليکتريک: کريتا اڤي⹁ لاڤڠن تربڠ⹁ لمڤو اشارت توروت ترججس”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: