چارا٢ منوليس سيڠکتن دالم توليسن جاوي

سريڠ کالي کيت ڤرلو مڽبوت نام٢ اتاو ايستيله٢ يڠ ڤنجڠ سچارا براولڠ-اولڠ کالي. مک⹁ سيڠکتن مماءينکن ڤرنن بسر دالم ممودهکن ڤمباچاءن دان ڤنوليسن.

سچارا عمومڽ⹁ ترداڤت دوا جنيس سيڠکتن ياءيت حروف ريڠکس دان اکرونيم.

  • حروف ريڠکس مڠامبيل حروف ڤرتام درڤد ستياڤ ڤرکاتاءن دان دباچ دڠن مڠيجا ستياڤ حروف يڠ ممبنتوق سيڠکتن ايت⹁ چونتوهڽ:
    • KKM ياءيت Kementerian Kesihatan Malaysia⹁ دسبوت kéi-kéi-ém
    • KLIA ياءيت Kuala Lumpur International Airport⹁ دسبوت kéi-él-ai-éi
  • اکرونيم تيدق سمستيڽ مڠامبيل حروف ڤرتام سهاج⹁ دان دباچ دڠن ملفظکن سبوتنڽ سڤرتي ڤرکاتاءن بياسا⹁ چونتوهڽ:
    • MARA ياءيت Majlis Amanah Rakyat⹁ دسبوت ma.ra
    • Covid-19 ياءيت Coronavirus Disease 2019⹁ دسبوت ko.vid-sêm.bi.lan-bê.las
لازيمڽ⹁ کيت تيدق ممڤوڽاءي مسئله اڤابيلا ممباچ سيڠکتن ددالم توليسن رومي.

نامون بݢيتو⹁ اوليه کران توليسن جاوي دتوليس سچارا برسمبوڠ تنڤا حروف بسر اتاو کچيل⹁ راماي يڠ مولا کليرو کتيک منوليس سيڠکتن ددالم جاوي. ماله⹁ ککليروان ترسبوت سريڠ ممباوا کڤد کسيلڤن دالم منوليس سيڠکتن جاوي.

حروف ريڠکس

چارا منوليس سيڠکتن ددالم توليسن جاوي اداله بربيزا برداسرکن بهاس اصلڽ.

بنتوق ترلازيم اياله ايستيله اتاو نام ملايو⹁ سڤرتي “pihak berkuasa tempatan” يڠ دريڠکسکن منجادي “PBT⹁” دان “Suruhanjaya Pilihan Raya” اتاو ريڠکسنڽ “SPR.”

ترداڤت جوݢ حروف ريڠکس درڤد نام بربهاس اسيڠ سڤرتي بهاس ايڠݢريس دان بهاس روسيا⹁ چونتوهڽ “LRT” اتاو “Light Rail Transit” دان “СССР” اتاو “Союз Советских Социалистических Республик.”

بهاس ملايو

باݢي حروف ريڠکس بهاس ملايو⹁ اي هندقله دأيجا دڠن مڠݢوناکن حروف جاوي يڠ دڤيسه اوليه تيتيق نقطه⹁ سڤرتي “ڤ.ب.ت.” باݢي “ڤيهق برکواس تمڤتن” دان “س.ڤ.ر.” باݢي “سوروهنجاي ڤيليهن راي.” اين کران ڤرکاتاءن ايت اداله درڤد بهاس ملايو دان بوليه دسيڠکتکن ددالم بهاس ايت سنديري دڠن مڠݢوناکن توليسن جاوي.

سکيراڽ ايستيله اتاو نام ترسبوت ممڤوڽاءي ڤرکاتاءن برمولا دڠن مان٢ ۏوکل ‘ي’ اتاو ‘و’⹁ حروف ريڠکسڽ اکن مڠݢوناکن ݢابوڠن حروف ‘ا’ دان ‘و’ اتاو ‘ي’ مڠيکوت کسسواين⹁ سڤرتي “اينستيتوت ڤڠاجين تيڠݢي” يڠ دريڠکسکن منجادي “اي.ڤ.ت.” (دسبوت i-pa-ta.)

بهاس اسيڠ

باݢي ايستيله بهاس اسيڠ ڤولا⹁ حروف ريڠکس ايت اکن دتوليس دڠن مڠيجا دالم توليسن جاوي حروف٢ توليسن اسيڠ ايت⹁ سڤرتي سبوتن دالم بهاس اصلڽ⁏ سباݢاي چونتوه⹁ “ايل.ار.تي.” (él-ar-ti) دان “ءيس.ءيس.ءيس.ءير.” (és-és-és-ér.)

سکيراڽ سسواتو حروف ريڠکس ايت مروڤاکن کات نام خاص درڤد بهاس برتوليسن رومي يڠ ممڤوڽاءي نام لاءين باݢي حروف٢ رومي⹁ سبوتن نام سڤرتي بهاس ايت اکن دݢوناکن.

چونتوهڽ بهاس ڤولن‌د⹁ دمان حروف ريڠکس “Łódzki Klub Sportowy” ياءيت “ŁKS” اکن دأيجا “ءو.کا.ءس.” مڠيکوت سبوتن حروف٢ ايت ددالم بهاس ترسبوت êw-ka-ês دان بوکن “ءو.کي.ايس.” سڤرتي دالم بهاس ملايو.

حکوم مڠيجا سمولا سبوتن حروف اين هاڽ ترڤاکاي باݢي ايستيله٢ يڠ تيدق مڠݢوناکن توليسن جاوي. توليسن جاوي تيدق اکن مڠݢوناکن حروف ريڠکس سڤرتي “کي.ايل.” اتاو “کاف.لام.” باݢي ريڠکسن “کوالا لمڤور⹁” نامون سباليقڽ اکن مڠݢوناکن “ک.ل.” سکيراڽ ڤرلو دريڠکسکن.

سچارا ريڠکسڽ⹁ سکيراڽ حروف ريڠکس ايت اداله درڤد بهاس اسيڠ⹁ ستياڤ حروف اکن دأيجا سمولا دالم جاوي (Malaysian Communications and Multimedia Commission اتاو MCMC = “عيم.سي.عيم.سي.”⁏ نامون سکيراڽ اي ددالم بهاس ملايو⹁ حروف اينديۏيدو اکن دݢوناکن (سوروهنجاي کومونيکاسي دان مولتيميديا⹁ Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia اتاو SKMM = “س.ک.م.م.”)

اکرونيم

ايستيله اکرونيم اکن دأيجا مڠيکوت سبوتنڽ سکيراڽ دأيجا ددالم توليسن جاوي. چونتوهڽ⹁ “pawagam” دان “UNESCO” يڠ دأيجا “ڤاواݢم” دان “يونيسکو” ماسيڠ٢.

ترداڤت ساتو ڤڠچوالين باݢي ايستيله اکرونيم بهاس ملايو سکيراڽ اي دأکرونيمکن درڤد ايجاءن جاوي سڤرتي “tadika” (تاديکا) دان “LUTH” (لوتح)⹁ ياءيت سيڠکتن “تامن دي‍‍‍‍‍ديقن کانق٢” دان “ل‍‍مباݢ اوروسن ت‍ابوڠ ح‍‍اج.”

والاوڤون ترداڤت حکوم ک ݢ دمان ڤرکاتاءن٢ ملايو يڠ براخير دڠن بوڽي ka اتاو ga تيدق اکن دأيجا دڠن حروف اليف دأخيرڽ⹁ ڤرکاتاءن تاديکا ماسيه مڠݢوناکن حروف ترسبوت کران مڠامبيل حروف اليف درڤد ڤرکتاءن “کانق٢” ايت.

باݢي لوتح ڤولا⹁ والاوڤون ايجاءن رومي اکرونيم ايت ممبري ݢمبرن بهاوا سبوتنڽ اداله سڤرتي luth اتاو لوث⹁ نامون⹁ اوليه کران اي مڠامبيل حروف حاء درڤد ڤرکاتاءن “حاج”⹁ سبوتنڽ سبنرڽ lut.ḥ.

ساتو کسيلڤن لازيم دالم مڠيجا اکرونيم اسيڠ اياله مڠيجاڽ مڠيکوت سبوتن جک دباچ دالم توليسن رومي مڠيکوت سبوتن ملايو. سباݢاي چونتوه⹁ “UNESCO” اکن دأيجا سڤرتي “يونيسکو”⹁ والاوڤون جک اکرونيم روميڽ دباچ دالم چارا ملايو اي اکن دأيجا “اونيسچو.”

کسيمڤولن

سيڠکتن ددالم توليسن جاوي بوکنله کومڤليک‌س. باݢي حروف ريڠکس⹁ اي هاڽ مميسهکن ڤرکاتاءن اتاو ۏوکل اول دڠن تيتيق نقطه سڤرتي “د.ب.ڤ.”⹁ دان باݢي اکرونيم ڤولا اي دأيجاکن سهاج سڤرتي سبوتنڽ اتاو مڠيکوت ايتيمولوݢي.

سکيراڽ اي مروڤاکن حروف ريڠکس بهاس اسيڠ ڤولا⹁ اي اکن دأيجا اݢر دسبوت سڤرتي ددالم بهاس اصل ايت سڤرتي “وي.اي.بي.” (WIB⹁ بهاس ايندونيسيا⹁ دسبوت wé-i-bé) دان “الفا.ڤي.ثيتا.” (Α.Π.Θ⹁ بهاس يوناني⹁ دسبوت al.fa-pai-thé.ta.)

اين کران توليسن جاوي تيدق مڠوبه چارا سسواتو ايت دباچ دالم بهاس اصلڽ⹁ دان هاڽ مڠيجا مڠيکوت سبوتن بهاس اصل.

Author: Ahmad Ali Karim

Blogger. Official Ambassador at Muafakat Pendidikan Johor (MPJ). Columnist at Utusan Malaysia. Secretary at Pertubuhan Permuafakatan Pendidikan Malaysia (ME'DIDIK).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: