ڤميمڤين ݢ.ڤ.س. مڠادڤ اݢوڠ ميڠݢي دڤن

يڠ دڤرتوان اݢوڠ⹁ السلطان عبد الله رعاية الدين المسطافى بالله شه برکنن منريما مڠادڤ ڤميمڤين ڤرتي ݢابوڠن ڤرتي سراوق (ݢ.ڤ.س.) ڤد اثنين⹁ 14 جون اين.

منوروت ڤجابت کتوا منتي سراوق⹁ مجليس مڠادڤ ترسبوت اکن برلڠسوڠ ملالوءي ڤڠݢيلن ۏيديو.

ترداهولو⹁ انور ابراهيم تله کأستان نݢارا باݢي توجوان مڠادڤ يڠ دڤرتوان اݢوڠ⹁ ستله ڤردان منتري⹁ تن سري محي الدين ياسين سلساي مڠادڤ اݢوڠ ڤاݢي تادي.

کتيک منيڠݢلکن ڤرکارڠن ايستان⹁ انور تله منجاوب ببراڤ سوءالن ڤارا ڤتوݢس اخبر⹁ ترماسوق مڠناءي ڤمبنتوقن کراجاءن بهارو.

سيلا باچ: انور ابراهيم سلساي مڠادڤ اݢوڠ⹁ بري کومين تنتڠ کراجاءن بهارو

ستياءوسها اݢوڠ د.اي.ڤ.⹁ ليم ݢوان ءيڠ توروت اکن مڠادڤ يڠ دڤرتوان اݢوڠ ڤتڠ اين⹁ ماناکالا بکس ڤردان منتري⹁ تون دوکتور محضير محمد اکن کأستان نݢارا ايسوق.

سيلا باچ: محي الدين سلساي مڠادڤ اݢوڠ⁏ انور⹁ ݢوان ءيڠ & تون محضير ستروسڽ

ݢ.ڤ.س. ممبابيتکن ݢابوڠن ڤرتي بکس اڠݢوتا باريسن ناسيونل ياءيت ڤرتي ڤساک بوميڤوترا برساتو (ڤ.ب.ب.)⹁ ڤرتي رعيت سراوق (ڤ.ر.س.)⹁ ڤتري ديموکراتيک (ڤ.د.ڤ.) دان ڤرتي رعيت برساتو سراوق (ڤ.ب.ر.س.).

ڤ.ب.ب. دکتواءي ابڠ جوهري ابڠ اوڤيڠ⹁ ماناکالا جيم‌س ماسيڠ ممينڤين ڤ.ر.س. تيوڠ کيڠ سيڠ دان سيم کوءي هيان ماسيڠ٢ مڠتواءي ڤ.د.ڤ. دان ڤ.ب.ر.س.

Author: Ahmad Ali Karim

Blogger. Official Ambassador at Muafakat Pendidikan Johor (MPJ). Columnist at Utusan Malaysia. Secretary at Pertubuhan Permuafakatan Pendidikan Malaysia (ME'DIDIK).

One thought on “ڤميمڤين ݢ.ڤ.س. مڠادڤ اݢوڠ ميڠݢي دڤن”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: