کبڠکيتن کو لي: جاوڤن کڤد کريسيس ڤوليتيک نݢارا؟

Baca versi Rumi di sini.

بريتا تڠکو غزالي حمزه مڠادڤ يڠ دڤرتوان اݢوڠ بنر٢ تله مڠهاڠتکن سواسان ڤوليتيک تانه اءير.

تيبا٢ نام توکوه ڤوليتيک اين منجادي تاجوق ڤربينچاڠن⹁ لبيه٢ لاݢي دميديا سوسيال. والهل⹁ سلام ااين نام بسر اين جارڠ دڤرکاتکن.

سباݢاي سأورڠ انق مودا يڠ ساڠت مڠهورماتي کڤريباديان دان کتوکوهن تڠکو غزالي⹁ ساي ممرهاتي کأداءن اين دڠن ڤنيه مينت.

اد يڠ ماره⹁ لانتس ممڤرتيکايکن کريديبيليتي بلياو⁏ نامون راماي جوݢ يڠ امت مڠهارڤکن تڠکو غزالي کمبالي کباريسن اوتام کڤيمڤينن نݢارا.

سيکڤ تڠکو غزالي يڠ رنده ديري سرت ساڠت چرمت دالم ممبوات کڽاتاءن⹁ منجاديکن کيت لبيه ترتاڽ-تاڽ تنتڠ اڤاکه يڠ سبنرڽ سدڠ برلاکو.

منوروت باچاءن ڤڠانليسيس ڤوليتيک ۏيترن ترکنل⹁ ڤروفيسور دوکتور فلسفه احمد اطرى حسين⹁ ترداڤت کموڠکينن يڠ دڤرتوان اݢوڠ ملانتيق تڠکو غزالي سباݢاي ڤردان منتري اينتريم.

منوروتڽ⹁ ترداڤت کموڠکينن بسر سري ڤادوک بݢيندا برسياڤ-سديا ملانتيق تڠکو غزالي سباݢاي ڤردان منتري اينتريم باݢي مڠندورکن کتيدقتنتوان ڤوليتيک دسببکن کراجاءن سديا اد تيدق مميليقي جومله ماجوريتي مياکينکن.

سينر هاريان – لالوان انوار برليکو⹁ کو لي ڤوتينسي ڤردان منتري اينتريم

تمبه مناريق⹁ سماکين راماي ڤڠاناليسيس ڤوليتيک يڠ ممبوات باچاءن ڤوليتيک يڠ سام.

کأداءن منجادي لبيه ڤانس اڤابيلا امنو مڠعمومکن اونتوق منيلاي سمولا کرجاسام ڤرتي ايت دڠن ڤريکاتن ناسيونل.

مک تيمبول ڤلباݢاي اندايان دان سڤيکولاسي تنتڠ اڤاکه لاڠکه يڠ باکل دأمبيل اوليه امنو. سڤرتي بياسا⹁ اد يڠ منچموه دان اد يڠ مڽوکوڠ.

اڤکه امنو اکن مڽرتاءي کڤيمڤينن انوار ابراهيم؟ برباݢاي-باݢاي نارتيف چريتا سدڠ هاڠت دباوا اوليه ڤلباݢاي ڤيهق⹁ برݢنتوڠ کڤد ڤيهق مان يڠ برچريتا.

نامون دسباليق سموا چريتا ڤانس يڠ دهيدڠکن⹁ هاڽ مريک يڠ برکاءيتن يڠ تاهو اڤ يڠ سبنرڽ سدڠ برلاکو⁏ يڠ لاءينڽ هاڽله اندايان⹁ ديتنه دان ڤروڤاݢندا ڤوليتيک.

سباݢاي رعيت راج⹁ ساي ياکين يڠ دڤرتوان اݢوڠ اکن مليندوڠي رعيت دان براوسها منچاري جالن ڤڽلسايان ترباءيق برلاندسکن ڤرونتوقن ڤرلمباݢاءن ڤرسکوتوان.

Author: Ahmad Ali Karim

Blogger. Official Ambassador at Muafakat Pendidikan Johor (MPJ). Columnist at Utusan Malaysia. Secretary at Pertubuhan Permuafakatan Pendidikan Malaysia (ME'DIDIK).

One thought on “کبڠکيتن کو لي: جاوڤن کڤد کريسيس ڤوليتيک نݢارا؟”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: