‮”جيک اد لاݢي کيس بنديرا⹁ ساي اکن تڠکڤ لاݢي” – داتوق ايوب خان ﴿ۏيديو﴾

Baca versi Rumi di sini.

کتوا ڤوليس جوهر⹁ داتوق ايوب خان مايدين ڤيتچاي سکالي لاݢي منݢسکن باهوا ڤوليس جوهر تيدق اکن برتولق انسور دڠن مريک يڠ مڠيبرکن بنديرا نݢارا دان نݢري سچارا ترباليق دجوهر.

مروجوق کڤد کيس يڠ برلاکو دجوهر دوا هاري لڤس دمان امڤت اورڠ دتهن ڤوليس کرن مڠيبرکن بنديرا مليسيا دان جوهر سچارا ترباليق⹁ بلياو منݢسکن باهوا بنديرا بوکنله ساتو ڤرکارا يڠ بويه دأمبيل موده⹁ دان تيندقن مستي دأمبيل کأتس مريک يڠ بربوات سدميکين.

کتيک ساتو واونچارا دالم ڤروݢرم سوءل رعيت دتي ۏي 3 سمالم⹁ داتوق ايوب منرڠکن بتاڤ ڤنتيڠڽ بنديرا دان مارواه بنديرا.

ايسو بنديرا ني بوکن ساتو ايسو ريميه … اد کيس کالاو کيت ايڠت لاݢي وقتو سوکن سي ﴿سوکن اسيا تڠݢارا 2017﴾⹁ کيت ترسيلڤ چيتق ساتو بنديرا نݢارا جيرن⹁ ﴿ورنا﴾ سهاج … منتري بليا دان سوکن ترڤقس ڤرݢي موهون ماعف کڤد منتري بليا دان سوکن نݢري ترسبوت. ايتله تاهڤ ڤنتيڠڽ بنديرا دان ماروه بنديرا ني.”

داتوق ايوب خن مايدين ڤيتچاي – 12 اوݢوس 2020

داتوق ايوب برکات باهوا فونسي اوتام ڤوليس اداله اونتوق مڠوات کواس اوندڠ٢ دان دالم ايسو بنديرا⹁ ڤرکارا اين تله ترلالو لاما برلاروتن دان امرن تله دبريکن.

سوده تيبا ماسڽ ڤيهق ڤوليس برتيندق تݢس کأتس ايسو بنديرا دمي ماروه بڠس.

“ساي ايڠت سجق امڤت⹁ ليما تاهون کبلاکڠ ني ايسو اين اداله ايسو يڠ تق هابيس٢. ساي داه باݢي امرن سکالي⹁ دان سمالم اد ساتو کيس⹁ ميمڠ ساي اکن تڠکڤ.

“ساي کات ساي اکن تڠکڤ بوکن يڠ مماسڠ بنديرا⹁ تاڤي ترماسوق ڤميليق کيلاڠ⹁ ڤڠوروس شاريکت⹁ يڠ باݢين ڤرسونيلڽ⹁ کراني ڤون اکن دأمبيل. اين يڠ سڤاتوتڽ اورڠ تمڤاتن⹁ يڠ بوکنڽ بروسيا انم تاهون⹁ يڠ بروسيا انمڤولوه تيݢ تاهون. کيت داه مرديک ڤون داه انمڤولوه تيݢ تاهون … تقکن تق داڤت ممبيذاکن؟”

داتوق ايوب خن مايدين ڤيتچاي – 12 اوݢوس 2020

سبلوم اين⹁ تله برلاکو باڽق کيس دمان بنديرا نݢارا⹁ نݢري دان داءيره دکيبرکن سچارا ترباليق اتاو سچارا ساله دسلوروه نݢارا⹁ نامون لازيمڽ تيندقن تݢس تيدق دأمبيل.

منوروت داتوق ايوب⹁ کيني ڤوليس جوهر تيدق اکن برتولق انسور لاݢي دالم حل اين.

“ساي تيدق بوليه برتولق انسور لاݢي. ساي تق تاهوله موڠکين نݢري لاءين مريک بوليه بري نصيحت لاݢي⹁ ساي تق اکن بري نصيحت. کالاو اد لاݢي دجوهر⹁ ميمڠ ساي اکن تڠکڤ لاݢي. ساي اکن تڠکڤ درڤد أي سمڤاي زيد.

داتوق ايوب خن مايدين ڤيتچاي – 12 اوݢوس 2020

داتوق ايوب توروت منجلاسکن باهوا بلياو تيدق اکن ممبري ڤڠچوالين کڤد مان٢ ڤيهق دالم مڠامبيل تيندقن دان مڠوات کواس اوندڠ٢⹁ تيدق کيرا ستاتوس اينديۏيدو ترسبوست.

“ساي راس کالاو ساي بري امرن ڤون تق ݢون جوݢ … سموا اورڠ بري امرن. يڠ ڤستي⹁ ساي اکن منروسکن اوڤراسي ساي تنڤ تولق انسور. کڤد سموا ڤيهق سام اد ڤنجايه ک⹁ اهلي ڤوليتيک ک⹁ اينديۏيدو٢ ترتنتو ک⹁ ساي تيدق اکن برتولق انسور. ساي اکن تروس مڠوات کواس اوندڠ٢ دڠن تݢس دان عاديل⹁ تنڤ برتولق انسور.”

داتوق ايوب خن مايدين ڤيتچاي – 12 اوݢوس 2020

بلياو جوݢ مڠيڠتکن باهوا ڤوليس ڤرلو برسيکڤ چکڤ دان ڤروءاکتيف⹁ دان تيدق هاڽ مڠامبيل تيندقن اڤابيلا ايسو تله دبڠکيت⹁ تتاڤي سباليقڽ هاروس سنتياس منجالنکن اوڤراسي اݢر ايسو٢ ترسبوت داڤت دتاڠني سبلوم برللواس.

“کالاو کيت بوات اوڤراسي ﴿سچارا﴾ برتروسن⹁ کيت اکن داڤت منيمبولکن کياکينن مشرکت ترهادڤ ڤوليس. ڤوليس بوات کرجا⹁ ڤوليس مڠامبيل تيندقن ڤروءاکتيف. جاڠنله اد سات ايسو بارو کيت نق امبيل تيندقن. اد ساتو ايسو اورڠ عوم دلڠݢر اوليه ڤماندو مابوق⹁ بارو کيت نق بوات اوڤراسي کأتس ڤماندو مابوق … ايت ساي کات کورڠ تڤت.”

داتوق ايوب خن مايدين ڤيتچاي – 12 اوݢوس 2020

Author: Ahmad Ali Karim

Blogger. Official Ambassador at Muafakat Pendidikan Johor (MPJ). Columnist at Utusan Malaysia. Secretary at Pertubuhan Permuafakatan Pendidikan Malaysia (ME'DIDIK).

2 thoughts on “‮”جيک اد لاݢي کيس بنديرا⹁ ساي اکن تڠکڤ لاݢي” – داتوق ايوب خان ﴿ۏيديو﴾”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: