ڤ.ر.ک. سليم 29 اوݢوس⹁ ڤناماءن چالون 15 اوݢوس

Baca versi Rumi di sini.

ڤيليهن راي کچيل ﴿ڤ.ر.ک.﴾ ديوان اونداڠن نݢري سليم⹁ ڤيرق اکن دأداکن ڤد 29 اوݢوس اين مانکالا ڤناماءن چالون ڤولا ڤد 15 اوݢوس اين.

تيمبلن ڤڠروسي سوروهنجاي ڤيليهن راي⹁ دوکتور فلسفه عزمي شروم برکات⹁ تريخ باݢي ڤڠوندي اول اداله ڤد 25 اوݢوس اين.

“کوس کسلوروهن باݢي ڤ.ر.ک. ديوان اوندڠن نݢري سليم دأڠݢرکن 4.6 جوت ريڠݢيت⹁” کاتڽ سلڤس ممڤڠروسيکن مشوارت خس باݢي ڤ.ر.ک. ديوان اوندڠن نݢري سليم دأيبو ڤجابت س.ڤ.ر. هاري اين.

ڤ.ر.ک. ديوان اوندڠن نݢري سليم دأداکن بريکوتن کمتين ڤڽندڠڽ⹁ داتوق خوسايري عبد الطالب ڤد 15 جولاي لالو دهوسڤيتل بنتوڠ سلڤس مڠادو کسوکرن برنفس.

خوسايري يڠ برتنديڠ دباوه تيکيت باريسن ناسيونل ﴿ب.ن.﴾ ممنڠي کروسي ايت ڤد ڤيليهن راي عموم ک-14 سلڤس منيوسکن چالون ڤارتي ڤريبومي برساتو مليسيا ﴿ڤ.ڤ.ب.م.﴾ دان ڤارتي اسلام مليسيا ﴿ڤاس﴾ دڠن ماجوريتي 2٫183 اوندي.

عزمي برکات⹁ ديوان سري تنجوڠ⹁ مجليس داءيره تنجوڠ ماليم⹁ ڤيرق دݢونکن سباݢاي ڤوست ڤناماءن چالون دان ڤنجوملهن رسمي اوندي.

منوروتڽ⹁ ڤݢاواي داءيره معلم⹁ شامس الرضوان ادريس دلنتيق سباݢاي ڤݢاواي ڤڠوروس ڤ.ر.ک. برکناءن دان دبنتو امڤت ڤنولوڠ ڤݢاواي ڤڠوروس.

“س.ڤ.ر. برستوجو منوبوهکن دوا ڤاسوکن ڤڠوات کواس اونتوق ممانتاو سموا اکتيۏيتي سڤانجڠ تيمڤوه رسمي برکيمڤين.”

تمبهڽ⹁ دفتر ڤميليه ايندوق 2019 دان دفتر ڤميليه تمبهن ST1/2020 يڠ دکمس کيني سهيڠݢ 16 جولاي 2020 دݢونکن اونتوق ڤ.ر.ک. ايت.

کاتڽ⹁ سراماي 689 ڤتوݢس دلنتيق مڠنداليکن ڤروسيس ڤ.ر.ک. ديوان اوندڠن نݢري سليم مانکالا سباڽق 13 ڤوست مڠوندي دڠن 55 سالورن دݢونکن.

“دفتر ترسبوت مڠندوڠي 23٫094 ڤڠوندي ترديري درڤد 22٫815 ڤڠوندي بياس⹁ 227 ڤڠوندي اول ڤوليس دان دوا ڤڠوندي تيدق حدير ﴿ڤ.ت.ح.﴾ لوار نݢارا⹁” کاتڽ.

Author: Ahmad Ali Karim

Blogger. Official Ambassador at Muafakat Pendidikan Johor (MPJ). Columnist at Utusan Malaysia. Secretary at Pertubuhan Permuafakatan Pendidikan Malaysia (ME'DIDIK).

One thought on “ڤ.ر.ک. سليم 29 اوݢوس⹁ ڤناماءن چالون 15 اوݢوس”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: