5 کسيلاڤن دان کسالهتڠݢڤن لازيم دالم منوليس جاوي

Baca versi Rumi di sini.

دالم ايرا مودن دمان توليسن جاوي سماکين جارڠ دݢوناڤکاي⹁ تيدق راماي دالم کالڠن کيت يڠ ماهير تنتڠ سيستم منوليس توليسن جاوي⁏ اين ترماسوق ديري ساي سنديري يڠ سريڠ ممبوات برباݢاي کسيلاڤن.

سڤنجڠ لبيه انم بولن ساي منوليس تيک​س جاوي دلامن بلوݢ ساي اين⹁ باڽق ڤرکارا يڠ تله ساي ڤلاجري تنتڠ سيستم توليسن جاوي حاصيل درڤد ڤمباچان سرتا تݢورن درڤد ݢورو٢ سرتا راکن٢ ساي.

ساي اکن مڠوڠسيکن علمو يڠ تله ساي ڤروليهي⁏ سموݢ اياڽ داڤت ممبري منفعة خاصڽ کڤد ڤمباچ يڠ ماسيه بهارو برجينق٢ دڠن توليسن جاوي سڤرتي ساي.

1. جاوي مڠݢوناکن نومبور-نومبور عرب

اڠݢڤن بهاوا دالم توليسن جاوي نومبور دتوليس مڠݢوناکن نومبور عرب ﴿چونتوهڽ: ١٬ ٢٬ ٣﴾ اداله کورڠ تڤت کران والاوڤون ڤڠݢوناءن نومبور عرب بوليه دتريما⹁ تتاڤي چارا يڠ تڤت اياله مڠݢوناکن نومبور سڤرتي ددالم توليسن رومي ﴿1٬ 2٬ 3﴾

نامون نومبور عرب واجب دݢوناکن دالم مننداکن کات ݢندا سڤرتي “surat-surat“ يڠ منجادي “سورت٢“.

2. تندا کات جاوي دأمبيل دري توليسن عرب

کتيک منوليس ددالم جاوي⹁ راماي يڠ مڠݢوناکن تندا کات دري توليسن عرب ترماسوق تندا کوما بربنتوق “،“ دان تندا کوما برتيتيق بربنتوق “؛“. سبنرڽ⹁ تندا کات جاوي يڠ دأمبيل دري توليسن عرب هاڽله تندا سؤال “؟“⹁ مانکالا تندا کوما جاوي اداله بربنتوق “⹁“⹁ دان تندا کوما برتيتيق اداله بربنتوق “⁏“.

کسيلاڤن اين توروت دبوات اوليه الت٢ ڤنوکر توليسن رومي-جاوي⹁ دمان کبڽقانڽ منوکرکن تندا کوما رومي کڤد تندا کوما عرب⹁ دان بوکنڽ تندا کوما جاوي.

3. کاف بربنتوق ك بربنديڠ کاف بربنتوق ک

ڤرکارا اين تله ساي توليس ددالم ساله ساتو توليسن ساي يڠ تردهولو مڠناءي توليسن جاوي. بنتوق حروف کاف ددالم توليسن جاوي سبنرڽ اداله بربيذا درڤد بنتوق کاف ددالم توليسن عرب ﴿ك﴾. جاوي مڠݢوناکن کاف يڠ بنتوقڽ ميريڤ بنتوق کاف کتيک برادا د تڠه٢ ايايت “ک“.

ڤرکارا يڠ سام ترڤاکاي باݢي حروف ݢ د مان بنتوقڽ اداله سڤرتي کاف جاوي ﴿ݢ﴾ دان بوکنڽ سڤرتي کاف عرب سڤرتي يڠ سريڠ دݢوناکن اوليه اورڠ راماي ترماسوق الت ڤنوکر توليسن رومي-جاوي.

4. ببراڤ کسيلاڤن لازيم دالم ايجاءن

راماي يڠ مڠيکوت سيستم ايجاءن رومي اڤابيلا مڠيجا ددالم جاوي⹁ تراوتماڽ دالم منوليس ايمبوهن سڤرتي “di sana“ دان “ke atas“⹁ يڠ والاوڤون ترڤيسه ددالم ايجاءن رومي⹁ تتاڤي اي سبنرڽ برسمبوڠ اڤابيلا ددالم ايجاءن جاوي ايايت “دسان“ دان “کأتس“.

جک دوا بوڽي ۏوکل درڤد ايمبوهن اوالن دان کات داسر اتاو ايمبوهن اخيرن دان کات داسر برتمو سڤرتي “ke-ada-an“⹁ مک حمزه داتس اليف دان حمزه دباوه اليف اکن دݢونا ﴿کأداءن﴾.

5. سيستم الت ڤنوکر توليسن رومي-جاوي اداله تڤت

راماي يڠ مڠڠݢڤ بهاوا الت٢ ڤنوکر توليسن رومي-جاوي ممڤو منوکر تيک​س رومي کڤد تيک​س توليسن جاوي دڠن تڤت⹁ ولحال الت٢ اين سڤاتوتڽ هاڽ دݢونا باݢي ممودهکن توݢسن دان حاصيلڽ ڤرلو دسمق سمولا کران ترداڤت ببراڤ کسيلاڤن لازيم حاصيل ڤڠݢوناءن اڤليکسي سبݢيني.

سيلا باچ: کلماهن الات ڤنوکر توليسن جاوي-رومي يڠ ڤرلو کيت سداري

Author: Ahmad Ali Karim

Blogger. Official Ambassador at Muafakat Pendidikan Johor (MPJ). Columnist at Utusan Malaysia. Secretary at Pertubuhan Permuafakatan Pendidikan Malaysia (ME'DIDIK).

One thought on “5 کسيلاڤن دان کسالهتڠݢڤن لازيم دالم منوليس جاوي”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.