كوروناۏيروس: كمنترين كصيحتن منچاتت كيس ڤرتام دمليسيا

Baca versi Rumi di sini.

کمنترين کصيحتن مليسيا مڠسن کيس جڠکيتن نوۏيل چوروناۏيروس ﴿‮VoCn-٩١٠٢﴾ يڠ ڤرتام د نݢارا اين‮.

منتري کصيحتن دوکتور ذلکفلي احمد برکات اوجين ڤڠسنن دان ڤڠصحن مليبتکن تيݢ اينديۏيدو ايت دڤراوليهي دري ڤيهق معمل کصيحتن عوام کبڠسأن سوڠاي بولوه ليوات مالم سمالم‮.‮

بلياو ممبريتاهو سيدڠ اخبار بهاوا تيݢ ڤساکيت ايت ممڤوڽاءي کاءيتن دڠن باڤ دان انق دري ووهن، چينا، يڠ تله دصحکن ڤوسيتيف دڠن ۏيروس ايت د سيڠاڤورا تيݢ هاري لالو‮.‮

‮”تيݢ کيس ڤوسيتيف اداله استري للاکي بروسيا ٦٦ تاهون يڠ داوجي ڤوسيتيف د سيڠاڤورا ڤد ٢٢ جانواري، دان دوا چوچو مريک برومور ١١ دان ٢ تاهون.‮

‮”مريک ملنچوڠ دالم کومڤولن ١٠ اورڠ دري ووهن، سبلوم کدوا-دوا للاکي ايت دتاهن دان داوجي ڤوسيتيف د سيڠاڤورا.

‮”برايکوتن ايت، لاڤن اورڠ يڠ تيدق منونجوکن سبارڠ ݢجالا تله دبيبسکن اوليه کمنترين کصيحتن سيڠاڤورا دان مريک داتڠ ک جوهر بهرو ڤد ٢٣ جانواري.‮

‮”کامي دمعلومکن اوليه کمنترين کصيحتن سيڠاڤورا دان سݢرا منمڤتکن لاڤن اينديۏيدو ايت، دان مڠاسيڠکن مريک اونتوق ڤمريقسأن،” کات ذلکفلي کڤد ميديا.‮

منوروتڽ، کڤوتوسن اوجين لاڤن اينديۏيدو ايت دڤراوليه ليوات مالم تادي، دان ڤيهق برکواس کصيحتن تله ممباوا دوا کانق-کانق ايت دان نينيق مريک ک هوسڤيتل سوڠاي بولوه اونتوق دماسوقکن ک ود ڤڠاسيڠن.‮

ايبو کانق-کانق ايت، يڠ برومور ٣٦ تاهون، تله دصحکن ڤوسيتيف تتاڤي توروت دباوا ک هوسڤيتل اونتوق منجاݢ انق-انقڽ د باوه ڤڠاواسن کتات.‮

ذلکفلي برکات امڤت ڤلنچوڠ لاين يڠ اوجين مريک نيݢاتيف اداله ڤاسڠن سوامي استري دان دوا انق مريک. مريک تله منيڠݢلکن نݢارا اين ڤاݢي تادي اونتوق کمبالي ک چينا.‮

سمنتارا ايت، دتاڽ سام اد کمنترين کصيحتن مليسيا ممڤوڽاءي داتا مڠناءي بيلڠن ڤلاوات دري ووهن يڠ برادا د مليسيا اتاو جومله اينديۏيدو يڠ تله ملاوات ايبو کوتا ولايه هوبيا ايت بارو-بارو اين، منتري ايت برکات مريک ڤرلو برهوبوڠ دڠن جابتن ايميݢريسين.‮

بلياو برکات مريک باݢايماناڤون ممڤوڽاءي داتا مڠناءي اينديۏيدو يڠ بارو-بارو اين ملاوات ووهن يڠ منداڤتکن راوتن د هوسڤيتل دالم نݢارا اين.‮

منوروت ذلکفلي، سجق ٢٢ جانواري، مريک تله منموءي ١١ سوسڤک کيس ﴿‮VoCn-٩١٠٢﴾ د نݢارا اين، تتاڤي ١٠ تله دصحکن سباݢاي نيݢاتيف.‮‮

مريک اداله توجوه رعيت مليسيا يڠ بارو-بارو اين مڠونجوڠي چينا، دوا ورݢ چينا دري ووهن، دان سأورڠ ورݢ الأردن.‮

‮”اوجين يڠ کڤوتوسنڽ ماسيه بلوم دڤراوليه مليبتکن سأورڠ رعيت مليسيا، يڠ بارو-بارو اين مڠونجوڠي چينا.‮

‮”‮دي کيني دتاهن د هوسڤيتل کوالا لومڤور،” کاتڽ.‮

ذلکفلي تيدق ممبريکن بوتيرن لنجوت مڠناءي ايدينتيتي اينديۏيدو يڠ دشکي دجڠکيتي ۏيروس برکنأن، نامون برجنجي اکن مڠمسکيني معلومت کڤد ميديا دري سماس ک سماس.‮

Author: Ahmad Ali Karim

Blogger. Official Ambassador at Muafakat Pendidikan Johor (MPJ). Columnist at Utusan Malaysia. Secretary at Pertubuhan Permuafakatan Pendidikan Malaysia (ME'DIDIK).

One thought on “كوروناۏيروس: كمنترين كصيحتن منچاتت كيس ڤرتام دمليسيا”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: