ڤڠاروه راکن سباي دالم ڤمبنتوقن شخصية رماج

[توليسن اين کالي ڤرتام دتربيتکن ددالم اوتوسن اونلاءين ڤد رابو⹁ 31 جولاي 2019.]


تمن منچرمينکن ديري کيت. بوکن سهاج کيت سچارا سمولا جادي مميليه تمن يڠ سسواي دڠن نيلاي هيدوڤ کيت تتاڤ تمن٢ جوݢ باڽق ممڤڠاروهي ديري کيت دالم مميليه چارا هيدوڤ دان چارا کيت منيلاي کهيدوڤن.

کاجين منداڤتي بهاوا ڤرکمباڠن ايموسي⹁ سوسيال دان روحاني دالم ممبنتوق کڤريبادين کانق٢ دان رماج دڤڠاروهي اوليه ڤرسکيترن⹁ خاصڽ اينديۏيدو٢ يڠ راڤت دڠن کيت.

ددالم سواسان کهيدوڤن سکارڠ⹁ دمان ݢولوڠن رماج سچارا عمومڽ مڠهابيسکن لبيه باڽق وقتو برسام تمن٢ بربنديڠ درڤد برسام کلوارݢ⹁ ڤڠاروه تمن سباي مماءينکن ڤرانن يڠ بسر دالم ڤمبنتوقن شخصية ديري رماج.

ڤارا رماج بوکن هاڽ برݢاءول برسام-سام تمن سباي کتيک دسکوله⹁ تتاڤي مريک جوݢ ملواڠکن ماس برسام-سام دلوار وقتو ڤرسکولهن⁏ سام اد اونتوق برسوکن⹁ بلاجر برسام-سام دالم کومڤولن ڤمبلاجرن اتاو ملاکوکن برباݢاي-باݢاي لاݢي اکتيۏيتي لاءين.

سوقتو چوتي سکوله ڤولا اد دالم کالڠن رماج يڠ مڠايکوتي رومبوڠن لاوتن سمبيل بلاجر انجورن سکوله⹁ کلوار منونتون وايڠ⹁ ممبلي-بله دان لاءين٢ برسام تمن٢ مريک.

کيني بوکن لاݢي منجادي ڤرکارا اسيڠ ددالم مشارکت کيت⹁ اڤابيلا رماج کلوار برسوسيال برسام تمن٢ تنڤا دتمني کلوارݢ⁏ ماله ݢولوڠن يڠ تيدق ممڤرکتيککن عملن سدميکين ڤولا دأڠݢڤ اسيڠ.

مک ڤميليهن تمن يڠ تڤت اداله امت ڤنتين دالم ممستيکن ڤمبنتوقن شخصية ديري يڠ ترڤوجي⁏ کران ڤرݢاءولن رماج دالم ليڠکوڠن يڠ ساله برکموڠکينن بوليه مروسقکن کهيدوڤن مريک.

کونسيڤ کبيبسن چارا بارت منونتوت رماج دبريکن کبيبسن دان سستڠه رماج براڠݢڤن بهاوا کاولن ايبو باڤ اداله برچڠݢه دڠن چارا هيدوڤ مودن.

اڤابيلا تياد لاݢي کاولن دان رماج بيبس برݢاءول دڠن سسياڤ سهاج سرتا بيبس برکليارن دسکيتر ڤکن دان باند⹁ اي جوݢ اکن ممبوک ڤينتو کڤد ڤڠاروه٢ نيݢاتيف دالم ممڤڠاروهي کهيدوڤن رماج.

اين اداله کران رماج چندروڠ اونتوق موده ترڤڠاروه دڠن نيلاي٢ دان بودايا هيدوڤ دسکليليڠ مريک⹁ سام اد نيلاي يڠ باءيق ماهوڤون نيلاي يڠ بوروق.

کچندروڠن اين بوليه ممباوا کڤد مسئله ديسيڤلين دالم کالڠن رماج يڠ ترليبت⹁ يڠ کمودينڽ مريک ڤولا يڠ اکن ممڤڠاروهي تمن٢ مريک يڠ لاءين.

ماله اد تمن٢ سباي يڠ ممقسا دان منکن رماج يڠ اصلڽ باءيق دان تيدق برمسئله⹁ اونتوق ملاکوکن ڤرکارا٢ نيݢاتيف لازيمڽ برمولا دڠن ڤرکارا٢ يڠ تيدق ترلالو سيريوس. لاما-کلاماءن مريک اکن منجادي لبيه براني اونتوق منچوبا ڤرکارا يڠ لبيه بوروق.

موڠکين اي برمولا درڤد کسالهن سڤرتي ممنجت ڤاݢر سکوله دان کمودينڽ براليه کڤد کسالهن يڠ لبيه سيريوس سڤرتي منيڤو⹁ مڠهيسڤ ۏيڤ⹁ مروکوق⹁ منچوري⹁ مڠامبيل داده دان سباݢايڽ.

رماج جوݢ سريڠ منجادي مڠسا بولي اوليه تمن سباي⁏ دان تيدق کيراله سام اد مڠسا دبولي سچارا فيزيکل اتاوڤون سچارا سيبر⹁ کيس بولي بوليه مڠعاقبتکن کچدراءن ايموسي دان فيزيکل يڠ ڤاره سهيڠݢ مڠعاقبتکن کماتين دان کيس ممبونوه ديري.

راماي مڠسا بولي يڠ تيدق دبري راوتن کران مريک تيدق مڠادو اتاو کران اي تيدق مڠعاقبتکن کچدراءن فيزيکل. نامون کسن ايموسي يڠ دتڠݢوڠ مڠسا بولي بوليه مڠعاقبتکن تکنن ڤراساءن دان دالم باڽق کأداءن مڠسا بولي برکموڠکينن اکن منجادي ڤمبولي جک مسئله ايموسي مريک تيدق دراوت.

مسئله تکنن دري تمن سباي اتاو ‘peer pressure‘ سريڠ کالي منکن رماج تتاڤي کورڠ دبري ڤرهاتين اوليه ݢولوڠن ديواسا⹁ باءيق ايبو باڤ ماهوڤون ݢورو٢⹁ موڠکين کران کسنڽ تيدق بربنتوق کچدراءن فيزيکل.

رماج يڠ ترجبق دالم مسئله اين اکن کورڠ کيقينن ديري⹁ موده دڤرݢوناکن دان ݢاݢل ممبينا جاتي ديري عاقبة ترايکوت-ايکوت دڠن ڤڠاروه سکليليڠ سهيڠݢ سڠݢوڤ ملاکوکن ڤربواتن نيݢاتيف ترماسوق مڠامبيل مينومن کرس⹁ برجودي⹁ ترجبق دالم بودايا ل.ݢ.ب.ت.⹁ منريما ايديولوݢي انرکيسمى دان سباݢايڽ.

کونسيڤڽ ݢاي هيدوڤ اداله ڤڽاکيت يڠ ريلاتيفڽ اݢق بهارو دمان رماج يڠ دجڠکيتي ڤڽاکيت اين اکن ترڤرڠکڤ ددالم کهيدوڤن يڠ ڤنوه کڤورا-ڤوراءن دان منجادي انسان يڠ هاڽ ممنتيڠکن کهيدوڤن يڠ برصيفت ماترياليستيک سمات-مات کران مريک ماهو دڤندڠ هيبت⹁ دتريما دان دهورماتي اوليه تمن٢ سباي.

جوسترو⹁ کيت مستي کمبالي کڤد فطره دان هيدوڤ برڤندوکن عادت يڠ برسنديکن شرع. جاڠن. جاڠن کيت منجادي سڤرتي لالڠ دتيوڤ اڠين⁏ کمان اڠين يڠ درس⹁ کسيتو چوندوڠڽ.

ڤرهاتين⹁ ڤندوان دان بيمبيڠن امت ڤنتيڠ دالم ممستيکن رماج تيدق ترساسر درڤد لندسن يڠ بتول دان تيدق موده دڤڠاروهي اوليه اونسور يڠ نيݢاتيف سرتا برجاي ممبنتوق کڤريبادين يڠ موليا⹁ شخصية ديري يڠ ترڤوجي دان جاتي ديري يڠ تيڠݢي.

عادت برسندي شرع⹁ شرع برسندي کتابالله

Author: Ahmad Ali Karim

Blogger. Official Ambassador at Muafakat Pendidikan Johor (MPJ). Columnist at Utusan Malaysia. Secretary at Pertubuhan Permuafakatan Pendidikan Malaysia (ME'DIDIK).

One thought on “ڤڠاروه راکن سباي دالم ڤمبنتوقن شخصية رماج”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: